OPOSICIONS 2017/2018


Noves informacions sobre les oposicions que es convocaran en 2017 i es faran el 2018.

1.- Aquest curs es convocaran 2.000 places: 1.602 a Secundària, 373 a Primària 14 a EOI i 11 a Arts plàstiques i disseny. Places per especialitat:

2.- A aquestes oposicions poden anar els aspirants que no són funcionaris de carrera de cap cos docent o que, encara que ho siguin, no tenen els requisits per participar en un dels altres procediments d'accés. Es reservarà un 5% del total de places per a persones que tinguin reconeguda una discapacitat física igual o superior al 33%. També poden anar els funcionaris de carrera d'un cos docent del grup A2 que vulguin accedir a un cos superior, els funcionaris de carrera d'un cos docent del grup A1 que volen accedir al cos de professors d'escoles oficials d'idiomes i els funcionaris de carrera d'un cos docent que volen adquirir una nova especialitat del mateix cos. Si no hi ha prou aspirants d'una modalitat, les seves places s'afegiran a les places ordinàries d'accés lliure

3.- L'objectiu previst es convocar oposicions a lo llarg dels propers cinc anys i de fer un mínim de dues convocatòries de cadascun dels cossos docents

4.- El nombre de places per especialitat previst és:

5.- La convocatòria la realitzarà directament el Ministeri d'Educació donada l'aplicació de l'Article 155 de la Constitució.

6.- La presentació de sol·licituds probablement serà de l'1 al 20 de desembre de 2017. No caldrà presentar-hi la documentació que ja consti al registre informàtic d'interins i substituts.

7.- Les proves de les oposicions començaran el mes d'abril de 2018.

8.- La prova de llengua catalana i castellana no caldrà que la facin els opositors que disposin del certificat corresponent.

9.- Les proves de l'especialitat d'idioma es faran a l'idioma corresponent. Per a poder presentar-se al cos d'arts plàstiques i disseny, no caldrà tenir un màster.

10.- El professorat que vulgui voluntàriament formar part dels tribunals ho ha de demanar de l'1 al 20 de desembre de 2017.

11.- La normativa a seguir en aquestes oposicions és la establerta en el RD 276/2007 de 23 de febrer

12.- Els aprovats s'incorporarien al centre l'1 de setembre de 2018 per fer les practiques.

13.- La puntuació de la primera fase es farà en base a un 70% la nota de la prova pràctica i un 30% la nota de la prova teòrica (temari).

14.- La nota final s'obtindrà de 2/3 la nota de l'oposició i d'1/3 els mèrits de l'opositor

El Sindicat AMES ha organitzat un curs on-line i un curs presencial. Els interessats en fer aquests cursos poden enviar un e-mail a: ames@ames-fps.com , indicant nom i cognoms, adreça, centre on treballen, si és el cas, especialitat i telèfon. Es mantindrà la màxima discreció.

Sindicat AMES (Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari)
ames@ames-fps.com
www.ames-fps.com