Adjudicació de destinacions provisionals (Curs 2018/2019)

Afecta a personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i als desplaçats forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics. Tindrà efectes d'1/IX/2018.

Normativa legal: RESOLUCIÓ ENS/862/2018, de 25 d'abril, per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2018 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics.

1. Motius de l'adjudicació de destinacions provisionals

Atesa l'existència de llocs de treball docents vacants, que no estan ocupats per professorat amb destinació definitiva o provisional, en centres educatius públics i serveis educatius dependents del Departament d'Ensenyament i altres llocs de treball docents, corresponents al cos de mestres i als cossos de professorat d'ensenyaments secundaris, cal establir el procediment per proveir-los amb caràcter provisional per al curs 2018-2019.

Atesa la insuficiència de professorat funcionari de carrera, en pràctiques i interí del cos de professors d'ensenyament secundari de les especialitats de Matemàtiques (MA); Llengua Castellana (LE) i Llengua Catalana (LC), s'ha previst, amb caràcter excepcional, que funcionaris de carrera del cos de mestres que tinguin reconeguda l'habilitació per impartir una de les tres esmentades especialitats docents puguin ser destinats el curs 2018-2019 en un lloc de treball ordinari d'una d'aquestes tres especialitats en instituts.

Prèviament, la direcció del centre ha d'haver definit el lloc en la plantilla docent de l'institut com a lloc del cos de mestres, corresponent als dos primers cursos de l'ESO.

A aquest efecte, la direcció general de Professorat i Personal de Centres Públics farà pública al Portal de centre de la Intranet la resolució d'acreditació de l'esmentada habilitació així com les titulacions acadèmiques i/o especialitat docent d'oposició que acreditin la formació adient per poder impartir aquestes matèries a l'alumnat dels dos primers cursos de l'ESO.

Aquests llocs de treball ordinaris de MA, LE, LC en instituts reservats a funcionaris de carrera del cos de mestres, podran ser proveïts el curs 2018-2019 a proposta de les direccions amb funcionaris de carrera del cos de mestres que tinguin reconeguda per habilitació una de les tres especialitats, tot i no haver estat destinats en instituts el curs 2017-2018. A aquest efecte, cal que les direccions hagin seguit el procediment específic amb requisit d'entrevista prèvia previst a la base 6.1 de l'Annex 1 d'aquesta Resolució.

2. Terminis de presentació de sol·licituds individuals i desistiments de la participació voluntària.

Els terminis de presentació de sol·licituds de destinació provisional per al curs 2018-2019 són els següents:

  • a) Personal funcionari de carrera: del 7 al 22 de maig de 2018
  • b) Personal interí: del 24 de maig al 7 de juny de 2018
  • c) Personal acollit a l'article 25 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals: del 15 de maig a l'1 de juny de 2018, prèvia cita dels serveis territorials o Consorci d'Educació de Barcelona.
  • d) Personal que ha superat el procés selectiu de 2018: del 12 al 19 de juny de 2018

El personal interí que no ha pogut accedir a l'aplicació de sol·licituds per no tenir informat el seu primer nomenament al registre informàtic, ha d'emplenar a mà l'imprès de sol·licitud de destinació per al curs 2018-2019 que li facilitaran als serveis territorials del Departament d'Ensenyament i al Consorci d'Educació de Barcelona.

El personal funcionari de carrera que resulti afectat per la pèrdua de la destinació definitiva amb posterioritat al termini de sol·licituds, pot presentar la seva sol·licitud de destinació per mitjans no telemàtics en el termini màxim de 10 dies des de la data de comunicació dels serveis territorials o Consorci d'Educació de Barcelona referida a la seva nova situació administrativa.

El professorat funcionari de carrera amb destinació definitiva que ha formalitzat voluntàriament una sol·licitud de comissió de serveis podrà presentar un escrit de desistiment a la participació per la fase d'elecció, no més tard de la finalització del termini de reclamacions contra la resolució provisional d'adjudicació de destinacions.

3. Tipus de participació en el procediment.

Participació obligatòria.

Està obligat a participar en aquest procediment el professorat funcionari de carrera, en servei actiu, que no té destinació definitiva ni provisional amb efectes d'1.9.2018, amb independència de gaudir d'una llicència (de formació, sindical, etc.) o una excedència per cura de fill o de familiar.

També està obligat a participar en aquest procediment el professorat que ha superat el procés selectiu, excepte que tingui concedit l'ajornament de la fase de pràctiques.

Així mateix, el professorat interí amb serveis prestats que forma part de la borsa de treball de personal interí docent del Departament d'Ensenyament està obligat a participar en la fase d'elecció, com a mínim, en un dels dos procediments d'adjudicació previstos a l'annex 1 (procediment general de destinacions a llocs de dedicació completa) i a l'annex 2 (adjudicació de destinacions a llocs de mitja dedicació). El caràcter obligatori de la participació en la fase d'elecció podrà comportar l'adscripció d'ofici en un lloc de treball vacant a dedicació completa, si el docent no presenta sol·licitud individual i no obté destinació provisional per alguna de les fases d'adjudicació diferents de la d'elecció.

Participació voluntària.

Amb caràcter voluntari pot participar el professorat que sol·liciti, en comissió de serveis, llocs de treball docents diferents al de la seva destinació definitiva.

Participació per un únic cos docent.

En aquest procediment només es pot obtenir una única destinació per al curs 2018-2019.

El professorat funcionari de carrera que pertany a més d'un cos només pot presentar una única sol·licitud de participació per obtenir destinació a un lloc de treball corresponent a un dels cossos docents esmentats.

El personal interí pot participar per un únic nivell, d'ensenyament infantil i primari o d'ensenyaments secundaris.

 

 

Resum de la Resolució feta pel Sindicat AMES
(Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari)
ames@ames-fps.com
www.ames-fps.com