Cal mantenir la convocatòria de vaga del dijous 9 de febrer de 2017


Els sindicats CCOO, USTEC i UGT han signat un acord (1) amb el Departament i han desconvocat la vaga prevista pel dijous 9 de febrer. No han signat aquest acord ASPEPC-SPS, CGT i la resta de sindicats.

L'acord signat aporta beneficis, però en el seu últim punt supedita aquests beneficis a l'aprovació dels pressupostos de l'any 2017 de la Generalitat de Catalunya i a la seva aprovació definitiva per part del Govern de la Generalitat.

Donat que és probable que la votació final dels pressupostos s'ajorni al mes de març i que el Govern ara està molt interessat en evitar els conflictes sindicals, pensem que ha estat un error cap el professorat que aquests sindicats acceptessin un acord tant de mínims.

En el sindicat AMES pensem que ara es podia aconseguir les 23 hores a Primària i les 18 a Secundària, i no de conformar-se amb 24 i 19h respectivament, el retorn de les pagues del 2013 i 2014 i la retirada del Decret de Plantilles.

Aquest acord suposa deixar de banda moltes de les reivindicacions que s'havien establert com a mínims. Per tant, considerem que ha estat un error signar aquest acord i també que els altres sindicats convocants hagin decidir no mantenir la vaga convocada pel proper 9 de febrer de 2017.

Sindicat AMES

(1) Resum de l'acord signat per tres sindicats:

El Departament acepta per al proper curs 2017/2018:

1.- Donar 1.214 places per l'escola inclusiva, centres de gran complexitat i per càrrecs de coordinació dels instituts amb 10 o mes grups.

2.- Donar les següents hores lectives per càrrecs de coordinació en funció del nombre de grups d'ESO i batxillerat:
Amb 28 o mes grups 63 hores de reducció lectiva
De 22 a 27 grups 57 hores de reducció lectiva
De 16 a 21 grups 44 hores de reducció lectiva
De 10 a 15 grups 38 hores de reducció lectiva
De 6 a 9 grups 15 hores de reducció lectiva
Fins a 5 grups 6 hores de reducció lectiva

3.- Establir 3.500 dotacions de professorat en centres educatius públics per tal de compensar la reducció d'una hora setmanal l'horari lectiu del professorat.

4.- Establir una hora menys de classe setmanal segons la següent distribució
24 hores setmanals lectives per als mestres que imparteixen infantil i primària.
21 hores setmanals lectives per als mestres de persones adultes.
19 hores setmanals lectives per al professorat de la resta d'ensenyaments

5.- No caldrà el nomenament de personal docent del mes de juliol al personal que hagi prestat sis o mes mesos de serveis corn a substitut fins el 30 de juny de cada curs escolar.

6.- cobertura des del primer dia de les substitucions derivades de llicencies i permisos del professorat, amb una durada prevista superior a set dies i des de I'1 de setembre de cada curs escolar.

7.- Increment de 3.000.000 d'euros destinats al pla de formació permanent del professorat.

8.- Convocatòria d'oposicions l'any 2017 per a cobrir 2.000 places

9.- Continuar converses durant 2018 i 2019 sobre la reducció d'una altra hora lectiva del professorat.

10.- Condicionar tot aquests punts a l'aprovació dels pressupostos de l'any 2017 de la Generalitat de Catalunya i a l'aprovació definitiva per part del Govern de la Generalitat