Què és l'associació de professors AMES?

Antonio Jimeno Fernández

Catedràtic d'Institut. President d'AMES

L'associació de professors AMES (Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari) va néixer l'any 1999 a partir de diferents associacions i col·lectius de professors de Secundària, com són l'Associació de Catedràtics, l'Associació de professors de Francès, la Comissió de Clàssiques, el moviment de professors de "Ciències Naturals" i de "Física i Química" en contra de la reunificació en un sol Departament, el col·lectiu de professors del estudis nocturns, el col·lectiu de professors desplaçats, etc., i d'altres professors a títol personal. Els motius fonamentals de la creació d'aquest col·lectiu van ser dos: la situació de desmoralització del professorat de Secundària, i l'estreta relació entre aquesta desmoralització i la implantació del nou sistema educatiu. AMES es va registrar com a sindicat de professors, en previsió de poder-se presentar a les eleccions sindicals si això és indispensable per defensar millor els seus objectius.

Es tractava de crear un moviment de professors que contactés amb tots els estaments implicats, com són les associacions de professors, les d'alumnes i les de pares d'alumnes, els sindicats de professors, les Universitats, les Conselleries d'Ensenyament, el Ministeri d'Educació, els mitjans de comunicació, els partits polítics, i els presidents de les diferents Comunitats Autònomes i de l'Estat. Era necessari, i desgraciadament encara ho és, fer arribar a tota la societat la lamentable situació que es viu als centres educatius des que es va implantar la LOGSE. Era necessari crear un fòrum obert de discussió, d'elaborar entre tots propostes concretes de millora i de parlar amb tots els responsables fins aconseguir introduir tots el canvis necessaris. Es tractava de crear una via d'esperança per tots els professors i alumnes afectats, i així convertir l'actual apatia i l'actual tendència a buscar solucions personals, lògiques després de tants anys de lluita, en accions concretes encaminades a trobar solucions globals que beneficien a tothom de forma definitiva.

Les associacions de professors existents no podien assumir aquest fi perquè el seu objectiu és un altre, és la defensa de la situació d'un determinat col·lectiu, com passa per exemple a l'associació de catedràtics, a la associació dels professors de clàssiques, etc. En aquestes associacions hi poden haver professors que estiguin d'acord amb la LOGSE, o que no entenguin que la reforma de la LOGSE sigui una finalitat pròpia de la seva associació. Tampoc ens va semblar que fossin els sindicats els que havien de discutir amb l'Administració els continguts, la distribució de les matèries o els criteris de promoció de l'alumnat. Entenem que a l'ensenyament els sindicats han de fer la mateixa feina que fan en els altres camps professionals, es a dir defensar al treballador en els temes laborals (sou, jubilacions, càrrecs, vies de promoció, etc.), i no entrar a discutir els curricula com alguns han fet. Això és feina dels professors especialistes, és a dir de les associacions de professors.

El nostres objectius generals són dos: l'un introduir les modificacions que calgui en el nou sistema educatiu fins aconseguir convertir-lo en un marc adequat que permeti una bona educació, un bon ensenyament i una bona orientació a tots els alumnes del nostre país; i l'altre augmentar la il·lusió del professorat i la seva convicció en la feina que desenvolupa.

Les principals activitats que ja hem realitzat són:

- Assemblea de presentació dels nostres objectius i de les nostres propostes de millor (28/4/1999), recollida de les signatures dels professors que les van recolzar (800), i entrevista amb la Directora General d'Ordenació Educativa per discutir-los.

- Realització de dues taules rodones, una amb partits polítics (27/5/99) i una altra amb sindicats (6/10/99), perquè el professorat pogués expressar directament les seves opinions a aquests estaments.

- Publicació de nombroses cartes als diaris denunciant els problemes de l'ensenyament secundari derivats de la LOGSE.

- Enviament a tots els centres públics de Catalunya i als 800 professors que van recolzar el nostre programa d'un resum de les propostes sobre temes educatius dels principals partits polítics que es van presentar a les eleccions autonòmiques del 17/10/1999 i a les estatals del 12/3/2000.

- Elaboració d'una pàgina web per facilitar un fòrum per tot el professorat (http://amesweb.tripod.com).

- Elaboració de tres extensos informes sobre la situació actual de l'ensenyament, que hem fet arribar a diferents estaments i partits polítics.

- Realització de tres debats sobre la situació de l'ensenyament (sobre Filosofia i Ètica, sobre Biologia i Geologia, i sobre Física i Química), que van donar lloc a tres campanyes de recollides de signatures que es van presentar al Departament d'Ensenyament i al Ministeri.

A l'actualitat, amb la col·laboració d'altres associacions similars a la nostra d'altres Comunitats Autònomes, estem realitzant una campanya a nivell de tot l'Estat espanyol denominada "Millorem l'ESO". Es tracta de recollir moltes signatures de professors i pares d'alumnes, tant de centres públics com privats, per demanar al Ministeri i a totes les Conselleries, els següents cinc punts:

1) Promoció en funció dels rendiments acadèmics en lloc de promoció automàtica en funció de l'edat;

2) Establir les mesures necessàries per evitar que els alumnes encara no suficientment preparats puguin accedir al Batxillerat i a la Formació Professional. Per això proposem que després de l'ESO s'estableixin proves d'accés al Batxillerat i a la FP;

3) Batxillerat de tres anys. Fins que això pugui ser efectiu demanem l'establiment de tres vies diferents en el segon cicle de l'ESO (pre-Batxillerat, pre-Formació Professional i Pre-món laboral);

4) Augment de l'oferta de places totalment gratuïtes de Cicles Formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior, tant en l'horari diürn com en l'horari nocturn; i

5) que a Catalunya, una vegada establerta les tres vies al segon cicle de l'ESO, els crèdits comuns trimestrals es transformin en matèries anuals. Si voleu participar en aquesta campanya us podeu dirigir a ames@ames-fps.com a la nostra pàgina WEB: http://www.ames-fps.com , o enviar un escrit a: AMES. Apartat de Correus, 20.091, 08080 Barcelona.