Sobre el comunicat d'algunes AMPAs i sindicats contra les proves de 3r i 6è de Primaria i 4t d'ESO

 

El passat 27 de febrer un conjunt d'entitats, entre les que destaquen la federació de pares i mares Fapac i els sindicats USTEC, CCOO, UGT i CGT, van publicar un comunicat contra les proves externes que cada any fa el Consell Escolar de Catalunya a tercer i sisè de Primària i a quart d'ESO. Els tres motius que al·leguen per oposar-se a aquestes proves són que "interrompen els projectes pedagògics de cada centre per a reorientar-los a I'obtenció de bons resultats", "desautoritzen la tasca avaluadora dels mestres" i "permeten distingir els alumnes en funció deis resultats obtinguts".

Paradoxalment, les tres raons abans esmentades són, justament, les raons per les quals aquestes proves són imprescindibles. Actualment alguns centres segueixen models pedagògics molt innovadors que, evidentment, els directors dels centres defensen amb força, però sobre els quals ni l'Administració, ni els pares, tenen cap certesa sobre la seva eficàcia. Només si es fa una prova externa, és adir una prova que dissenyi, apliqui i corregeixi professorat extern al centre, es pot saber si realment aquests sistemes funcionen. Només així l'Administració pot assegurar als pares que el model pedagògic del centre és prou correcte, que les qualificacions que donen els seus mestres reflecteixen correctament els coneixements adquirits pels alumnes i quins d'ells necessiten ajuda en alguna matèria.

És lamentable que les entitats abans esmentades demanin a l'Administració que aquesta continuï facilitant als centres els recursos econòmics que es dediquen a l'ensenyament, però que no mirin mai si els centres els aprofiten bé. No hi ha cap altre sector de l'activitat humana, com, per exemple, la indústria, l'alimentació, la banca, el transport, la sanitat, etc., en el que les entitats implicades demanin que l'Administració no faci cap control, ni cap inspecció ni els demani en cap moment una rendició de comptes. És evident que amb les propostes d'aquestes entitats, mai es millorarà l'ensenyament.

Sindicat AMES