Document sobre el funcionament del Departaments en els centres públics durant el curs 2012/2013


1.) Nombre de Departaments

La normativa diu que la direcció dels instituts nomenarà un mínim de dos caps de departament didàctic i un màxim en funció del nombre de grups següent:

Nombre de grups
d'ESO i Batxillerat
Nombre màxim de caps de
Departament o seminari
Fins a 5
4
De 6 a 9
6
De 10 a15
12
De 16 a 21
14
De 22 a 27
16
De 28 a més
17

El nombre de departaments didàctics no és competència del director si no del projecte educatiu de centre que ha de ser aprovat pel claustre.

En la FP el nombre màxim de caps de departament didàctic o seminari es determina en funció dels següents criteris:

2.) Nomenament del Cap de Departament / Seminari

És el director o directora qui nomena els òrgans unipersonals de coordinació havent escoltat el claustre en relació amb els criteris d'aplicació, i informa al consell escolar i al claustre dels nomenaments i cessaments correspondents

El nomenament ha de recaure preferentment en personal funcionari docent dels cossos de catedràtics. Es pot nomenar cap de departament a un professor que no sigui catedràtic quan no hi hagi cap catedràtic o aquest hi hagi renunciï expressament per escrit. Si hi ha més d'un catedràtic al departament o la direcció pot nomenar el que consideri amb més adient en funció de mèrit i capacitat.

3.) Tasca a realitzar pel Cap de Departament


1.) Coordinar la concreció del currículum de les matèries o àmbits corresponents i vetllar per la seva coherència al llarg dels cursos i les etapes.

2.) Liderar les reunions de Departament que es faran semanalment amb una durada d'una hora, amb la participació obligatòria de tots els seus membres, a fi de:

3.) Assistència a les reunions de coordinació de les PAU i a les de Caps de Departament del centre

4.) Representació del Departament en els conflictes acadèmics entre professors i alumnes

5.) Atenció al professorat novell

6.) Manteniment de les instal·lacions i materials pròpies del Departament

4.) Reducció d'hores per ser Cap de Departament

Els Caps de Departament que tinguin una reducció de 2 o més hores per aquest fet, encara que tinguin més de 59 anys no poden sumar a aquestes la reducció de 2 hores lectives per motiu d'edat.

En el sindicat AMES considerem que l'estament que més influeix en la qualitat de l'ensenyament que ofereix un centre és el constituït pel conjunt dels seus Departaments didàctics. Si els Caps de Departament són uns bons professionals, tenen una amplia experiència i porten prou anys en el centre, és pràcticament segur que el centre oferirà un molt bon servei, inclòs si hi ha un canvi de Director i el nou no fa prou bé la seva feina. En canvi, si els Departaments no funcionen bé, encara que el Director sigui una gran professional, és segur que en centre continuarà sense funcionar bé. En conclusió, cal que els Caps de Departament disposin de les hores necessàries per fer la seva tasca. Els professors que no són Caps de Departament no tenen que fer cap de les tasques abans esmentades i, per tant, seria absurd demanar que els Caps de Departament tinguin que fer el mateix nombre d'hores de classe i, a més, fer aquestes tasques, com també ho seria si es demanés al Director que fes les mateixes hores de classe que la resta del professorat.

5.) Eleccions de matèries i de grup dintre del Departament

No existeix una normativa escrita. La tradició es seguir el criteri d'antiguitat en el cos. Aquest criteri és el que s'utilitza en casos de desplaçaments i de desempats en concursos. Així doncs primer tria el catedràtic més antic i desprès el catedràtic següent. Finalitzada la tria per part dels catedràtics ho fa el professor funcionari més antic i desprès el següent. Finalitzada la tria pels funcionaris docents ho fan els interins també per ordre d'antiguitat. Si el resultat final no és realitzable cal ajustar-lo entre tots per majoria i aixecar un acte de la reunió. El resultat cal presentar-ho al Director en forma de proposta del Departament, el qual ho pot canviar si no s'ajusta a la normativa o als criteris pedagògics del centre aprovats pel Claustre. En aquests casos el Director ha de justificar els motius del canvi davant qualsevol reclamació.

La direcció del centre pot assignar una matèria d'una especialitat diferent a la pròpia d'un professor si aquest està habilitat per impartir classes d'aquesta matèria o ho ha fet ja durant dos o més anys. En aquests casos l'assignació serà efectiva, encara que el professor té la potestat de presentar un escrit davant dels Serveis Territorial en contra d'aquesta decisió del Director justificant els seus motius.

La direcció del centre ha de presentar al Claustre l'horari amb l'assignació dels grups a cada professor i és el Claustre el que ho aprova o no ho aprova. El Claustre ha de revisar si l'horari s'adequa a la normativa vigent, als criteris pedagògics del centre i a la correspondència entre matèries i nivell docent i especialitat del professorat assignat.

7.) Col·laboració de professors jubilats

A partir del curs 2012/2013 el professorat jubilat podrà col·laborar amb els centres educatius sense compensació econòmica, sempre i quan no comporti la suplència d'un lloc de treball remunerat. El centre haurà de contractar una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil. Si la col·laboració es realitza dintre de l'horari lectiu aquesta es farà conjuntament amb el professor responsable. Per fer aquesta col·laboració caldrà que s'inclogui en la programació general del centre i que sigui aprovada pel Consell Escolar.

 

Sindicat AMES (Acció per la Millora de l'Ensenyament Secundari)
Apartat de Correus, 20.091 08080 Barcelona. Tf.: 659 002 871.

ames@ames-fps.com
www.ames-fps.com