Sindicat AMES (Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari) Apartat de Correus 20.091 08080 BARCELONA. E-mail: ames@ames-fps.com T: 659002871


ENQUESTA SOBRE ENSENYAMENT A LES PRINCIPALS CANDIDATURES A LES ELECCIONS AUTONÒMIQUES DE CATALUNYA DEL 14 DE FEBRER DE 2021

(Avui, 8 de febrer de 2021, encara no ens han contestat alguns partits. En quant ho fagin els afegirem)

1. Són partidaris de fer complir la sentència del TSJC del 16/12/2020 que obliga que a Catalunya s'imparteixi en castellà com a mínim un 25% de les classes?

Ciutadans
JuntsxCat
ERC
PSC
Cat. en Comú
CUP
PP
VOX
Si
No (1)
(2)
 
Si
Si (3)

(1) Vetllarem per evitar que els seus aspectes més negatius posin en risc la continuïtat del model d'escola catalana i el sistema d'immersió lingüística, la pluralitat del sistema educatiu català i el paper de la Generalitat com a única autoritat educativa. De fet els recursos a instàncies superiors serveixen per això.

(2) El PSC acata sempre les resolucions judicials però aquesta sentència encara no és ferma.

(3) Encara que preferim més llibertat per a escollir la llengua vehicular


2.- Són partidaris de canviar la Llei d'Educació de Catalunya (LEC), perquè els pares puguin triar entre escolaritzar els seus fills en català, en castellà o en un model bilingüe? S'entén que l'altra llengua cooficial s'impartiria com una assignatura més.

Ciutadans
JuntsxCat
ERC
PSC
Cat. en Comú
CUP
PP
VOX
(1)
No (2)
No (3)
 

(1) Nuestro modelo es una encuesta trilingüe

(2) La LEC és una llei educativa fruit d'un ampli consens polític i social gràcies al qual hem dotat d'estabilitat al sistema educatiu. Un dels seus pilars és el model d'escola catalana, un model inclusiu i cohesionador que evita dobles o triples vies, garantint a tot l'alumnat dins un únic sistema el coneixement tant del català i com del castellà, així com de l'aranès a la Val d'Aran. Una llei es pensa en la globalitat dels aspectes a millorar, la LEC s'ha d'acabar de desenvolupar en la seva totalitat.

(3) Som partidaris dels principis de flexibilitat i compensació que ha introduït la LOMLOE per garantir un ple domini de les dues llengües oficials a Catalunya com són el català i el castellà, i l'occità-aranès a l'Aran en acabar la ESO.


3.- Són partidaris que en els centres educatius estigui prohibit transmetre a l'alumnat idees polítiques que no són compatibles amb el que estableix la Constitució Espanyola i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, com per exemple és el desig d'independència?

Ciutadans
JuntsxCat
ERC
PSC
Cat. en Comú
CUP
PP
VOX
(1)
No (2)
(3)
 
Si
Si

(1) La escuela debe estar libre de adoctrinamiento .

(2) Els centres educatius han de ser espais de llibertat, connectats amb els seus entorns socials i territorials, on el foment del pensament crític estigui basat en valors compartits com la pau, el respecte o la solidaritat. Conèixer i debatre son valors essencials, la prohibició es fruit d'un altre temps que mai hi volem tornar.

(3) No som partidaris de "prohibir" debats, però l'escola no s'ha d'instrumentalitzar políticament i ha de ser un espai de neutralitat política o de respecte del pluralisme. Defensem incorporar una matèria per transmetre valors cívics i coneixement de les nostres lleis marc com són la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.


4. Consideren convenient realitzar avaluacions externes autonòmiques al final de la Primària i al final de l'ESO, i que el resultat influeixi en les qualificacions finals de l'alumne, per promoure així la cultura de l'esforç i la millora del nivell acadèmic dels centres?

Ciutadans
JuntsxCat
ERC
PSC
Cat. en Comú
CUP
PP
VOX
Si
(1)
(2)
 
Si
Si

(1) Tant les avaluacions internes com externes formen part del procés de millora del sistema educatiu en el seu conjunt i de cadascun dels actors que hi formen part mai per influir en les qualificacions finals de l'alumne i sempre per intentar treure el millor d'ells mateixos. En aquest sentit, cal preservar models d'avaluació continuada que formin part del propi procés d'aprenentatge.

(2) Considerem molt convenients i necessàries aquestes avaluacions externes però no tant per l'avaluació individual sinó del projecte, per veure quines competències o mètodes s'han de reforçar o revisar .


5. Són partidaris de fer públic el nivell aproximat assolit per cada centre en les avaluacions autonòmiques abans esmentades, tenint en compte el seu context socioeconòmic, per poder orientar les famílies abans de la preinscripció dels seus fills?

Ciutadans
JuntsxCat
ERC
PSC
Cat. en Comú
CUP
PP
VOX
Si
No (1)
No (2)
 
Si
Si

(1) L'avaluació, el retiment de comptes i la transparència han de formar part dels processos per la millora educativa i la bona governança dels centres, garantint sempre l'equitat del sistema.

(2) Pensem que si es publiquessin els rànquings es podria contribuir a la segregació, fenomen que volem eradicar


6. Autoritzaran que els centres que ho desitgin, a partir de 3r d'ESO, és a dir després de les proves de diagnòstic, estableixin línies de diferent dificultat per poder atendre millor a l'alumnat, en funció de les seves capacitats i interessos?

Ciutadans
JuntsxCat
ERC
PSC
Cat. en Comú
CUP
PP
VOX
Si
No (1)
 
Si
Si

(1) Volem flexibilitzar els estudis secundaris i postobligatoris facilitant itineraris formatius personalitzats que situïn l'alumne en el centre del sistema. Només així podrem combatre el fracàs i l'abandonament escolar prematur, i garantir l'èxit educatiu ja que estem segurs que els centres en el seu marc d'autonomia prenen les decisions més justades a les necessitats dels seus alumnes.


7. Estan d'acord amb que les famílies puguin triar el centre públic o concertat que desitgin a tot Catalunya, sense estar limitades a triar només entre els pocs centres de la zona que li ha assignat l'Administració?

Ciutadans
JuntsxCat
ERC
PSC
Cat. en Comú
CUP
PP
VOX
Si
No (1)
(2)
 
Si
Si

(1) Volem superar la dicotomia entre centres públics i concertats per avançar cap a una integració real i efectiva dins un projecte comú, reafirmant la vocació de servei públic i el dret d'elecció de centre amb la garantia de l'equitat, vetllant per una distribució equilibrada de l'alumnat en el marc de les zones educatives.

(2) Estem d'acord en la llibertat d'elecció de centres educatius de les famílies, però sempre en el marc de la planificació de la oferta educativa.


8. Possibilitaran que les famílies amb fills amb necessitats educatives especials puguin triar entre portar els seus fills a un centre ordinari, o a un centre d'educació especial o bé a una educació combinada entre els dos?

Ciutadans
JuntsxCat
ERC
PSC
Cat. en Comú
CUP
PP
VOX
Si
No (1)
Si
 
Si (2)
Si

(1) Reactivarem i completarem el model d'escola inclusiva, garantint els recursos necessaris i optimitzant els existents per tal d'oferir un abordatge integral als alumnes, docents i famílies vinculant els àmbits educatiu, sanitari i social.

(2) Sin perjuicio de que los centros puedan establecer sus propias pruebas de acceso.


9. Demanaran al Ministeri d'Educació i al Ministeri d'Universitats que la Prova d'Accés a la Universitat sigui la mateixa en totes les comunitats autònomes, atès que la qualificació final permet l'accés a qualsevol Universitat d'Espanya?

Ciutadans
JuntsxCat
ERC
PSC
Cat. en Comú
CUP
PP
VOX
Si
No (1)
No (2)
 
Si
Si

(1) En primer lloc cal un replantejament curricular del Batxillerat de tal manera que sigui menys memorístic i més pràctic. La conseqüència d'aquest canvi ha de comportar necessàriament i cronològica els canvi de les PAU. Considerem que alguns territoris estan molt lluny d'aquest plantejament.

(2) Entenem que hi ha una part molt important comuna, però que algunes matèries varien. Caldria estudiar-ho en detall.


10. Són partidaris de permetre la continuïtat de l'educació diferenciada per sexes, per a les famílies que així ho desitgen, atès que el Tribunal Constitucional ho ha considerat conforme amb la Constitució Espanyola?

Ciutadans
JuntsxCat
ERC
PSC
Cat. en Comú
CUP
PP
VOX
Si
No (1)
(2)
 
Si
Si

(1) Un dels principis bàsics en educació es la coherència i consistència dels plantejaments, el principi de coeducació és un dels pilars del Servei d'Educació de Catalunya i de la mateixa LEC. Per aquest motiu cal garantir la seva plena implementació, facilitant al mateix temps processos de transició i adaptació a tots els centres, sempre respectant el marc legal vigent.

(2) Som partidaris de no renovar els concerts a l'escola diferenciada un cop impulsada una normativa concreta que especifiqui l'escolarització mixta com a criteri indispensable per a rebre finançament públic, entre d'altres.


 


Estadisticas gratis