Sindicat AMES (Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari) Apartat de Correus 20.091 08080 BARCELONA. E-mail: ames@ames-fps.com T: 659002871


ENQUESTA SOBRE ENSENYAMENT A LES PRINCIPALS CANDIDATURES A LES ELECCIONS AUTONÒMIQUES DE CATALUNYA DEL 21 DE DESEMBRE DE 2017

(Avui, 15 de desembre "ERC" i "CUP" encara no ens han contestat. En quant ho fagin els afegirem)

1.- Pensen fer possible que els pares puguin triar entre castellà i català como a llengua vehicular en les etapes d'Infantil (3 a 6 anys) i Primària (6 a 12 anys), amb la incorporació progressiva de l'altre llengua cooficial?

Junts x Cat
ERC
Ciutadans
PSC
PPC
En comu podem
CUP
(1)
-
NO (2)
NO (3)
SI (4)
NO (5)
-

(1) L'article 11 de la Llei d'Educació de Catalunya (LEC) diu: "El català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua normalment emprada com a llengua vehicular i d'aprenentatge del sistema educatiu català".

(2) El nostre model és de tres llengües vehiculars: espanyo, català i anglès.

(3) Creiem que el model d'immersió ha estat un bon instrument per garantir la cohesió social del país, que ha beneficiat especialment a les famílies vingudes de la resta d'Espanya o de l'estranger i que permet un domini bilingüe al final de la ESO. Ens agradaria avançar també en el domini de l'anglès o d'una llengua estrangera al final de l'escolarització obligatòria.

(4) Estic d'acord amb aquest plantejament, però buscant sempre l'adquisició d'un bon nivell en les competències en les dues llengües al finalitzar l'Educació Primària

(5) Les decisions del sistema educatiu han de correspondre a elements pedagògics i no a la voluntat o preferència de cap agent de la comunitat educativa. El model actual garanteix que ambudes llengües oficials (castellà i català) són les llengües de l'ensenyament. Mantenir el català com a llengua vehicular ens permet garantir igualtat d'oportunitats i cohesió social que d'altra manera no s'aconseguirien. I, a més, els centres, dins de la seva autonomia, poden corregir si detecten alguna dificultat a través del Pla de Llengües de cada centre educatiu .


2.- Consideren que a la Secundària (ESO i Batxillerat) els centres haurien de tenir llibertat per què algunes matèries s'imparteixin en castellà, amb l'objectiu de millorar el nivell de l'alumnat en aquesta llengua, de la mateixa forma que ja es pot fer amb l'anglès?

Junts x Cat
ERC
Ciutadans
PSC
PPC
En comu podem
CUP
(1)
-
SI
(2)
SI
NO (5)
-

(1) L'article 14 de la LEC indica que els centres educatius han d'elaborar "un projecte lingüístic que emmarqui el tractament de les llengües en el centre". Això fa referència als criteris generals per a les adequacions del procés d'ensenyament de les llengües, tant globalment com individualment, a la realitat sociolingüística del centre.

(2) Creiem en l'autonomia de centre, en els projectes lingüístics que s'elaboren tenint en compte la composició de l'alumnat i el seu entorn i, en aquest sentit, pensem que cal donar la màxima autonomia a les escoles i els instituts per elaborar el seu projecte amb l'objectiu d'assegurar el màxim coneixement del català i el castellà i també almenys d'una llengua estrangera.

(3) Plantejar la llibertat dels centres va contra tot el nostre ordenament jurídic. En tot cas, el centres poden tenir normativament autonomia, però les llibertats formen part de l'àmbit individual. El nivell en llengua castellana de l'alumnat matriculat en les escoles de Catalunya és fins i tot superior a la mitjana de la resta de l'estat. Per tant, es tracta d'un model exitós i que garanteix la cohesió social i la igualtat d'oportunitats.


3.- Pensen que en els centres educatius el professorat no s'hauria de posicionar respecte a les idees polítiques que només són defensades per uns determinats partits? No ens referim a les idees recollides a l'Estatut, la Constitució i les declaracions internacionals de drets humans, sinó a les que són objecte de debat entre els diferents partits polítics. Respondre afirmativament implica que consideren que en els centres no s'hauria de poder fer propaganda d'aquestes idees, ni exposar els seus símbols.

Junts x Cat
ERC
Ciutadans
PSC
PPC
En comu podem
CUP
(1)
-
SI
SI
SI (2)
SI (3)
-

(1) La missió dels centres educatius és educar. Per aconseguir l'èxit educatiu de tots els alumnes cal implicar les famílies, les entitats del lleure i socials i les pròpies administracions en el projecte educatiu del centre, des de la complementarietat i cadascú exercint el seu rol. Això suposa una interacció entre el centre i el seu entorn. El professorat ha de desenvolupar unes competències transversals en l'alumnat, per educar ciutadans actius i responsables que sàpiguen interpretar la realitat i siguin crítics.

(2) Fomentar l'esperit crític dels alumnes més grans està be. Per això crec que es poden analitzar les diferents versions d'una mateixa notícia o debatre sobre diferents postures en relació a un tema d'actualitat. Però el posicionament polític i la propaganda d'algunes ideologies o símbols hauria de quedar fora de l'àmbit escolar.

(3) El professorat de l'escola catalana no es posiciona respecte a les seves idees polítiques personals. Sí que fan, i ho fan perquè la legislació educativa així ho mandata, educar l'alumnat en els valors de la convivència, el respecte i la democràcia. I la llibertat política forma part essencial del sistema democràtic .


4.- Consideren que seria convenient que es fessin proves externes al final de la Primària i al final de l'ESO, per a poder controlar l'eficiència de tots els centres i per poder assegurar als pares que els seus fills han assolit els continguts establerts en cadascuna de les matèries i amb els nivells corresponents?

Junts x Cat
ERC
Ciutadans
PSC
PPC
En comu podem
CUP
(1)
-
SI
(2)
SI (3)
NO (4)
-

(1) Des de fa anys, el Consell Superior d'Avaluació dissenya, administra, corregeix i interpreta les proves de competències bàsiques de 6è d'ensenyament primari i de 4t d'ESO.

(2) Ens sembla molt positiva l'avaluació del sistema, però no tant per fer rànquings entre centres sinó per plantejar propostes de millora en vistes a aconseguir millorar els resultats.

(3) En principi sí, sempre que es faci un bon ús d'aquestes dades. No tots els centres tenen el mateix tipus d'alumnat, ni es troben en el mateix context socioeconòmic o cultural.

(4) A tots els sistemes educatius europeus s'ha demostrat que 'controlar' és altament negatiu per l'educació. Necessitem unes proves d'avaluació públiques que determinin la implicació de les administracions públiques en el bon desenvolupament del sistema educatiu.


5.- Pensen que els resultats en aquestes proves haurien d'influir en la nota final de l'alumne, perquè així serveixin d'estímul a l'esforç, i per assegurar que tots els alumnes accedeixin prou ben preparats a l'etapa següent?

Junts x Cat
ERC
Ciutadans
PSC
PPC
En comu podem
CUP
(1)
-
(2)
NO
SI (3)
NO (4)
-

(1) La finalitat de les proves de competències bàsiques és avaluar el sistema educatiu de Catalunya per contribuir a la seva millora. El retorn dels resultats que es fa a nivell de centre educatiu i de cada alumne en particular, té un caràcter informatiu.

(2) S'hauria de valorar bé el tema

(3) A Primària no soc partidària de que els resultats tinguin tanta rellevància. A l'ESO podria influir d'una manera proporcionada en la nota final.

(4) Fer això és caure en una educació resultadista. És fonamental avaluar amb l'objectiu de cooperar i ajudar el procés d'aprenentatge en la seva globalitat, i no caure en la superficialitat d'un resultat final.


6.- Serien partidaris que en els centres s'ensenyessin els valors recollits a la nostra Constitució, al nostre Estatut i tots els que són propis de la cultura occidental, com són la democràcia, la independència dels tres poders i la igualtat de tots sense accepció de gènere, creences, llengua o cultura? A l'actualitat no tots els alumnes reben aquesta informació, que és especialment desconeguda per part dels alumnes procedents d'altres cultures. Per tant, s'està perdent l'ocasió de desenvolupar en ells la identitat occidental i europea. Aquest coneixement, que comportaria una matèria d'"Educació per la ciutadania", hauria de ser exigible a tothom i hauria de ser avaluable com qualsevol altra matèria.

Junts x Cat
ERC
Ciutadans
PSC
PPC
En comu podem
CUP
(1)
-
SI
(2)
SI (3)
SI (4)
-

(1) Els centres educatius han de ser acollidors i integradors. Han d'afavorir el procés de vinculació de tot l'alumnat amb la llengua i la cultura pròpies del país, i amb els valors de ciutadania que configuren una societat democràtica. Això ha d'anar acompanyat d'un reconeixement de la pluralitat de tradicions culturals existent.

(2) Creiem en l'educació com a pilar de la democràcia, en els valors del progrés, la llibertat, de solidaritat i la igualtat. I conèixer els fonaments del sistema democràtic i del nostre entorn ens sembla molt convenient.

(3) Alguns d'aquests continguts es podrien treballar des de l'àrea de Coneixement de l'entorn Social. També es es podrien tractar alguns d'aquests temes des de la tutoria o assemblea.

(4) Els valors del respecte a la pluralitat, la tolerància, els drets afectivosexuals de les persones, la justícia de gènere, així com conèixer els drets constitucionals a un lloc de treball digne, un habitatge digne o el dret constitucional a l'educació, la sanitat o les pensions públiques ens semblen essencials.


7.- Estarien a favor d'establir un ensenyament no confessional de les principals religions del món, és a dir d'establir una assignatura de "Cultura religiosa" per a tothom? Actualment és difícil entendre el que passa al món, a nivell polític i social, i entendre moltes obres d'art sense un mínim coneixement de les principals religions. Aquesta proposta implica que aquest coneixement hauria de ser exigible a tothom, sigui quina sigui la seva ideologia, i hauria de ser avaluable com qualsevol altra matèria.

Junts x Cat
ERC
Ciutadans
PSC
PPC
En comu podem
CUP
(1)
-
SI
(2)
SI (3)
NO (4)
-

(1) La diversitat cultural i religiosa és una característica de la societat actual del nostre país. Aquest fet, a l'escola, constitueix una oportunitat per reflexionar sobre les qüestions fonamentals de l'existència humana i sobre els camins d'autorealització promoguts per cada tradició cultural i religiosa.

(2) Creiem imprescindible separar la religió i les creences religioses de l'àmbit educatiu, però això no és incompatible amb el coneixement de les mateixes.

(3) Veig molt convenient aportar cultura religiosa a les noves generacions. Però s'hauria de poder seguir oferint la classe de religió en els centres que així ho estableixin pel caràcter propi del centre .

(4) La religió ha d'estar present de forma transversal, i no a través d'una assignatura específica, en els ensenyaments de totes les disciplines (artística, històrica, literària, etc).


 


Estadisticas gratis