L'esborrany de la futura ordre d'avaluació de l'ESO a Catalunya supera tots els temors


Els principals perjudicis que comportarà la futura ordre d'avaluació de l'ESO, a partir del curs 2017/2018 són:


1.- Es pretén passar del sistema de qualificació numèrica en base 10 a un sistema amb només quatre tipus de calificació. Es pretén passar del sistema en base 10, que tots coneixem i que estableix la LOMCE a l'article 31, a un sistema que només diferencia quatre tipus de qualificació, que es diuen: NA (no assoliment), AS (assoliment satisfactori), AN (assoliment notable) i AE (assoliment excel·lent).

Aquest nou sistema resta informació a les famílies i als centres, donat que no permet saber si un alumne que té un NA, ha obtingut un 0, un 1, un 2, un 3 o un 4, un que té un AS ha obtingut un 5 o un 6, un que té un AN ha obtingut un 7 o un 8 i si un que té un AE ha obtingut un 9 o un 10.

D'altre banda augmenta falsament la qualificació final real de l'alumne, donat que estableix que per aquest càlcul es valori NA = 1; AS = 2; AN = 3 i AE= 4 i que la nota final obtinguda es multipliqui per 2,5 per a passar de base 4 a base 10, que és com el MECD, que és qui atorga el títol de l'ESO, vol la nota final.

Així, per exemple, si un alumne ha obtingut un "0" en tres assignatures, se li posarà 3 NA, que segons l'Annex 2 es traduiran en 3 punts (1 + 1 + 1 = 3), que com desprès s'ha de multiplicar per 2,5 sumarà 7,5 punts (3 * 2,5 = 7,5) pel càlcul de la nota final, la qual cosa és absurda. És evident que amb aquesta normativa, el que es pretén es falsejar el fracàs de l'actual sistema educatiu, que els falsos experts que actualment ocupen el Departament d'Ensenyament s'empenyen en mantenir.


2. Es manté el criteri d'avaluació contínua per a totes les matèries (Articles 3.2 i 15.2). L'avaluació contínua només és adequada en matèries amb continuïtat, com són les llengües i, en part, les matemàtiques, l'educació física, etc., però no en matèries que, malgrat tenir en mateix nom en diferents cursos, tracten continguts completament diferents. Per exemple, no té cap sentit que aprovar l'estudi del cos humà a 3r d'ESO, comporti aprovar automàticament la geologia, la zoologia i la botànica de 1r d'ESO.

3. Es defineix que és el centre el que decideix els criteris per promocionar de curs i per l'acreditació de l'etapa. Això s'estableix a l'Article 3.3 i es recorda als articles 15.2 i 15.4. La realitat és que no és el centre el que decideix això sinó la llei, la LOMCE, en el seu Article 28.2, on diu que excepcionalment podran aprovar l'ESO alumnes amb tres suspensos, si aquests no són a Matemàtiques, Castellà i Català.

La nostra conclusió és que si aquesta "Ordre" s'aplica tal qual, l'ESO, l'etapa educativa que pitjor funciona, encara es perjudicarà més a l'alumnat, al professorat, a les famílies i, per tant, al conjunt de tota la societat.

9 de juny de 2017

Sindicat AMES

 

 

 

 

 

 

1.- Activitats del professorat

El professorat dels centres educatius públics i privats no universitaris ha de reprendre les activitats d'organització del curs el dia 1 de setembre.

En els centres de titularitat del Departament d'Ensenyament les activitats del professorat programades al centre no han d'acabar abans del dia 30 de juny.

Pel que fa al professorat de l'ensenyament privat, aquesta prescripció de caràcter general s'ha d'aplicar respectant el que disposin el conveni col·lectiu del sector i la normativa laboral vigent.

2.- Calendari

12 de setembre de 2017: inici de les classes al segon cicle de l'educació infantil, l'educació primària, l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, els cicles de grau mitjà de formació professional i d'arts plàstiques i disseny i el curs de formació específic per a l'accés a aquests cicles. A l'educació secundària obligatòria, el batxillerat i els cicles de grau mitjà, aquest inici es podrà endarrerir fins al 14 de setembre.

No més tard del 19 de setembre de 2017: inici de les classes als cicles de grau superior de formació professional i d'arts plàstiques i disseny, el curs de formació específic per a l'accés a aquests cicles, els ensenyaments de règim especial, i els ensenyaments de centres i aules de formació d'adults.

No més tard del 28 de setembre de 2017: inici de les classes als ensenyaments de les escoles oficials d'idiomes.

Del 23 de desembre de 2017 al 7 de gener de 2018: vacances de Nadal.

Del 24 de març al 2 d'abril de 2018: vacances de Setmana Santa.

22 de juny de 2018: acaben les classes a tots els centres.

Les proves extraordinàries de l'ESO, de 1r de batxillerat i dels cursos de formació específics d'accés als cicles es faran del 3 al 5 de setembre de 2018. Per als cicles i el 2n curs de batxillerat les proves extraordinàries es faran al mes de juny després de les proves ordinàries.


3.- Dies festius

Tenen la consideració de dies festius els que determini la disposició corresponent del Departament d'Empresa i Coneixement i els dos dies de festa local.

Els centres poden establir tres dies festius de lliure disposició que s'han de distribuir equitativament entre els tres trimestres, no poden coincidir amb els d'inici i final de les classes ni amb els immediatament anteriors als períodes de vacances escolars; s'han de preveure en la programació general del centre i s'han de comunicar als serveis territorials.

Excepcionalment, els serveis territorials podran autoritzar la proposta per part de la direcció dels centres d'establir els dies de lliure disposició consecutius en un mateix trimestre, en aquest cas caldrà l'acord previ del consell escolar de centre.


4.- Normativa

Ordre ENS/108/2017, d'1 de juny,

per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2017-2018 per als centres educatius no universitaris de Catalunya (DOGC núm. 7384, de 6.6.2017).

WEB del Departament