El PP de Catalunya demana incloure, en els pressupostos de 2017, moltes de les demandes del professorat

 

El PP de Catalunya, en les seves esmenes als pressupostos del 2017 de la Generalitat de Catalunya 2017, ha inclós les següents demandes del professorat:

  • A. RETRIBUCIONS
  • B. HORARI LABORAL
  • C. OPOSICIONS I BORSA DE TREBALL
  • D. CENTRES EDUCATIUS
  • E. ESCOLA INCLUSIVA, EDUCACIÓ ESPECIAL

A. RETRIBUCIONS

Esmena 54. El Govern, dins les previsions pressupostàries per l'any 2017, recuperarà per als empleats públics totes les condicions existents abans de les retallades aprovades durant els darrers anys pel Govern de la Generalitat, especialment els conceptes de productivitat i/o carrera professional.

Esmena 55. El Govern, dins les previsions pressupostàries per l'any 2017, aprovarà les normes necessàries perquè els empleats públics de Generalitat recuperin, durant aquest any, un terç de la paga extraordinària no percebuda l'any 2013.

Esmena 56. El Govern, dins les previsions pressupostàries per l'any 2017, acordarà mitjançant un acord de Govern, i d'acord amb la Mesa general de la funció pública:

a) La recuperació l'any 2018 de dos terços de la paga extraordinària no percebuda l'any 2013.
b) La recuperació l'any 2019 de la totalitat de la paga extraordinària no percebuda l'any 2014.

Esmena 50. El Govern, dins les previsions pressupostàries per l'any 2017, garantirà els mateixos drets al personal interí o laboral temporal de la Generalitat en tots els sectors i col·lectius de la Mesa general de la funció pública.

Esmena 51. El Govern, dins les previsions pressupostàries per l'any 2017, aprovarà la normativa necessària per a garantir als empleats públics la recuperació del cent per cent de la incapacitat temporal amb data d'efectes de l'1 de gener de 2017.

Esmena 52. El Govern, dins les previsions pressupostàries per l'any 2017, destinarà una 0,8% de la massa salarial al Fons d'Acció Social, que permetrà recuperar un 60% al 2017, i el 100% a partir de l'any 2018.

B. HORARI LABORAL

Esmena 57. El Govern, dins les previsions pressupostàries per l'any 2017, recuperarà la reducció d'hores lectives al personal docent fins a les 23 hores a l'educació primària i fins a les 18 hores en l'educació secundària.

Esmena 58. El Govern, dins les previsions pressupostàries per l'any 2017, garantirà la substitució des del perim dia als llocs de treball de l'administració de la Generalitat que són d'atenció directa a la ciutadania.

Esmena 62. El Govern, dins les previsions pressupostàries per l'any 2017, garantirà als docents majors de cinquanta-cinc anys la possibilitat de reduir de llur càrrega horària dues hores lectives i dedicar-les a altres activitats, en compliment del dret establert per l'acord de condicions laborals del 2005 i suspqs per diversos acords de govern.

Esmena 63. El Govern, dins les previsions pressupostàries per l'any 2017, garantirà des de l'inici del curs 2017-2018, la cobertura de baixes de personal docent des del primer dia de la baixa.

Esmena 64. El Govern, dins les previsions pressupostàries per l'any 2017, paralitzarà el pla pilot de substitucions conegut com a PDI.

Esmena 65. El Govern, dins les previsions pressupostàries per l'any 2017, eliminarà els descomptes per incapacitat temporal que els treballadors de l'educació pateixen en cas de malaltia durant els primers vint dies.

C. OPOSICIONS I BORSA DE TREBALL

Esmena 61. El Govern, dins les previsions pressupostàries per l'any 2017, convocarà oposicions d'accés als cossos de docents abans del juny del 2017, respectant en tot cas el termini acordat per la taula sectorial, amb el nombre de places suficient perquè, tant a primària com a secundària, formació professional i ensenyaments de règim especial.

Esmena 9. El Govern, dins les previsions pressupostàries per l'any 2017, con vocarà durant l'any 2017 un concurs-oposició per a pro veir 75 places en el cos d'inspectors d'ensenyament del Departament d'Ensenyament.

Esmena 10. El Govern, dins les previsions pressupostàries per l'any 2017, aprovarà un calendari amb accions per a reduir en quatre anys la temporalitat fins a un vuit per cent en el cos d'inspectors d'ensenyament del Departament d'Ensenyament.

Esmena 53. El Govern, dins les previsions pressupostàries per l'any 2017, crearà borses de treball a tots els sectors de l'administració pública, ordenades per criteris objec tius de mèrits i capacitat i gestionades de forma transparent.

Esmena 60. El Govern, dins les previsions pressupostàries per l'any 2017, garantirà i fomentarà la independència, la motivació i el reconeixement dels docents perquè puguin complir llur funció amb excel·lència.

D. CENTRES EDUCATIUS

Esmena 7. El Govern, dins les previsions pressupostàries per l'any 2017, elaborarà una pla anual de eliminació de barracots a les escoles de Catalunya, de tal manera que al finalitzar l'any 2017 el número de centres educatius que es troben íntegrament en barracots es redueixi a la meitat.

Esmena 8. El Govern, dins les previsions pressupostàries per l'any 2017, elaborarà un pla d'inversions en equipaments educatius que contempli l'inici de les obres durant l'any 2017 de tots aquells centres educatius que porten més de cinc anys esperant inversions en millora i reforma.

Esmena 12. El Govern, dins les previsions pressupostàries per l'any 2017, eliminarà les barreres arquitectòniques existents en els centres educatius que presten demanda d'escolarització inclusiva.

E. ESCOLA INCLUSIVA, EDUCACIÓ ESPECIAL

Esmena 11. El Govern, dins les previsions pressupostàries per l'any 2017, establirà contractes programa i convenis de col·laboració amb els centres d'educació especial per a que aquests actuïn com a prestataris de serveis a l'escola inclusiva, assegurant l'atenció especialitzada i suficient en funció de la demanda d'escolarització a les escoles ordinàries d'alumnes amb necessitats especials d'escolarització.

Esmena 13. El Govern, dins les previsions pressupostàries per l'any 2017, implementarà l'escolarització inclusiva en tots els centres educatius que tingui demanda, i els dotarà dels recursos especialitzats necessaris.

Esmena 14. El Govern, dins les previsions pressupostàries per l'any 2017, elaborarà i posarà en marxa un pla de formació a docents que ajudi i agilitzi la implantació eficaç de l'escolarització inclusiva d'alumnes amb necessitats especials d'escolarització.

Accés al document oficial d'esmenes del PPC als pressupostos de l'any 2017 de la Generalitat de Catalunya.