FITXA D'AFILIACIÓ AL SINDICAT "AMES"
(ACCIÓ PER A LA MILLORA DE L'ENSENYAMEN SECUNDARI)

Beneficis d'afiliar-se al sindicat AMES: Com afiliat/da tindràs dret a participar a les assemblees i reunions sectorials del sindicat, a ser elector i a ser elegit per a formar part dels seus òrgans de decisió, i -si vols- a tenir preferència en el moment de formar part de la candidatura electoral. A més, tindràs dret a disposar d'assessorament laboral gratuït i de preus reduïts en els procediments jurídics. L'únic compromís que adquireixes és el de pagar la quota anual (50 €).

NOM:
 
COGNOMS:
 
DATA NAIXEMENT (dia - mes - any) :
 
ADREÇA (Carrer i número):
 
POBLACIÓ I DISTRICTE POSTAL:
 
TELÈFON (fixe i mòbil):
 
NIF:
 
NÚMERO COMPTE BANCARI (50 € anuals):
 
E-MAIL PERSONAL:
 
ESPECIALITAT:
 
CENTRE DE TREBALL:
 
Autoritzes a AMES a posar el teu nom a la seva llista electoral? (1)   SI NO
Estàs interessat/da en assumir hores d'alliberament sindical?
 
SI NO
T'ofereixes per ser delegat/da del sindicat AMES? (2)
 

SI NO


(1) Autorització per posar el teu nom a la llista electoral. L'únic compromís que adquireixes és el de permetre que el sindicat AMES es pugui presentar.

(2) Oferiment per ser delegat del sindicat. L'únic compromís que adquireixes és el de difondre en el teu centre la informació que el sindicat et faci arribar i, en la mesura de les teves possibilitats, vetllar el dia de les eleccions per la correcció del procediment (aquest dia els delegats no tenen obligació de fer classes).

Anar a pàgina principal