Sobre l'habilitació de mestres per impartir ESO i sobre no demanar el màster de formació del professorat

El problema

El passat 7 de maig va sortir la Resolució de 7 de maig de 2018 establint l'habilitació de funcionaris de carrera del cos de mestres per impartir docència en els dos primers cursos de l'ESO amb caràcter provisional en llocs de treball de les especialitats Llengua Catalana i Literatura, Llengua Castellana i Literatura i Matemàtiques. Aquesta resolució es recolza en la Resolució ENS/862/2018, de 25 d'abril, per la qual es regulen les adjudicacions de destinacions provisionals per al curs 2018-2019. En ella s'explica que aquesta habilitació és deguda a "la insuficiència de funcionaris de carrera, en pràctiques i interins del cos de professors d'ensenyament secundari per al curs 2018-2019".

La nostra proposta de solució

El que s'ha de prioritzar és que l'alumnat tingui el millor professorat possible que el país pugui proporcionar, és a dir aquell que tingui la millor preparació a la seva especialitat, que la sàpiga ensenyar millor i que sàpiga resoldre millor els possibles conflictes a l'aula. Això no queda assegurat ni perquè el candidat sigui del cos de mestres, encara que tingui la titulació adient, ni perquè estigui molt amunt a la llista de substituts de Secundària, ni perquè un director, amb una mera entrevista, digui que és el millor. La solució és una altre, és fer una llista ordenant els interessats en funció dels resultats obtinguts en una prova en la que es valorin els aspectes abans esmentats, és a dir en funció de capacitat, mèrits i experiència docent. Aquesta prova, que seria semblant a una oposició però per accedir a una tasca temporal, permetria una selecció més objectiva i més transparent dels aspirants. S'hauria de fer cada any i el Departament podria fer previsions més acurades i més satisfactòries per a tots. El que s'ha fet ara, oferint unes places temporals als mestres, ni dóna estabilitat laboral al mestre, ni dóna estabilitat a la plantilla ni, el que es més important, assegura el millor professorat possible a l'alumnat.

Trobem a faltar un mínim de crítica per part dels sindicats de Primària i Secundària a aquesta decisió del Departament. Respectem la posició de l'altre sindicat de Secundària d'iniciar un contenciós administratiu (el pas de mestres d'EGB a l'ESO va ser una mesura temporal), però no pensem que la defensa a ultrança de la llista de substituts per ordre temporal d'inscripció a la borsa, sigui la millor solució, a part que és molt poc probable que es pugui guanyar aquest contenciós abans de l'1 de setembre. Nosaltres som partidaris que els nostres companys mestres puguin accedir a la Secundària, si ho prefereixen, però demostrant en unes oposicions de Secundària, que estan millor preparats que els altres opositors que no son mestres. Evidentment que els anys de serveis i l'experiència docent els serà de gran utilitat i nosaltres ens alegrarem.

Finalment comentar que a la RESOLUCIÓ ENS/763/2018, de 12 d'abril, de convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball s'estableix que també seran admeses les sol·licituds dels aspirants que no tinguin el títol oficial de màster de formació del professorat o la certificació que acrediti la formació pedagògica i didàctica equivalent, que serà suficient que manifestin el seu compromís d'obtenir aquestes titulacions abans de l'inici del curs 2021-2022. Aquesta decisió és una lamentable mostra de com els responsables del Departament d'Ensenyament no han previst les necessitats de professorat ben format pel proper curs i ara no tenen més remei que incomplir les seves propies normatives. És una vergonya.