Increment salarial 2020 i recuperació del 60% pendent de la paga extraordinaria de 2013

L'administració catalana, en compliment dels acords retributius de l'Estat (Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, BOE del 5 de febrero) , que són d'obligat compliment, va publicar el DECRET LLEI 3/2020, d'11 de febrer, DOG del 13 de febrer, en el que s'estableixen les següents millores retributives

1. Als funcionaris se li aplica un increment del 2% en cadascun dels conceptes retributius, amb efectes de l'1 de gener de 2020, respecte dels imports vigents a 31 de desembre de 2019.

2. Addicionalment i amb efectes de l'1 de juliol de 2020, les retribucions vigents a 31 de desembre de 2019 s'incrementen entre un 2,1 i un 2,5%, en funció del Producte Interior Brut (PIB) a preus constants de 2019, en els percentatges següents:

Increment del 1%: PIB igual o superior a 2,5%.
Increment del 0,80%: PIB igual a 2,4%.
Increment del 0,60%: PIB igual a 2,3%.
Increment del 0,40%: PIB igual a 2,2%.
Increment del 0,20%: PIB igual a 2,1%.

3. Recuperació parcial de l'import de la paga extraordinària de l'any 2013. Es percebrà el 60% de l'import pendent de la paga de 2013. Aquest abonament es realitzarà en una sola vegada, durant l'any 2020. Els jubilats que estaven en actiu l'any 2013 també tenen dret a rebre aquesta quantitat.

4. No es diu res del retorn de la paga extra de 2014, que estaba previst fer-la en dos pagaments, el 55% en 2021 i el 45% restant el 2022.