JUBILACIONS

Informacions de més moderna a més antiga.

JUBILACIÓ 2022

Els canvis anunciats durant el mes de juny de 2021 es refereixen només a les pensions del Règim General de la Seguretat Social, no al Règim de Classes Passives que tenen els funcionaris. Per canviar aquest règim cal l'aprovació d'una llei al Congrés dels Diputats. Els funcionaris que hagin demanat la seva jubilació durant el tràmit d'aquesta futura llei no es veurien afectats. Generalment quan hi ha un canvi de llei els legisladors estableixen un període transitori en el que s'estableix un esglaonat en l'aplicació d'unes condicions en les altres.

Sindicat AMES (Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari)
ames@ames-fps.com
www.ames-fps.com

JUBILACIÓ 2021

El Tribunal Constitucional tomba el decret que integra les pensions de classes passives a la Seguretat Social. Això permetrà assegurar l'actual sistema de jubilacions dels funcionaris. . ABC 13/05/2021.

Jubilacions. La Resolució EDU/2151/2020, de 7 de setembre, modifica la Resolució ENS/1108/2017, de 16 de maig, per la qual cosa es modifica la data límit per desistir en cas de jubilació anticipada i es cobrarà el mes sencer en que el funcionari docent es jubila.

CANVI DE MINISTERI. La gestió de Classes Passives finalment ha passat del Ministeri d'Hisenda a dependre del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. No se sap com això pot afectar en el futur a la jubilació voluntària als 60 anys, ni al retard de l'edat de la jubilació forçosa.

QUANTIA. La quantia de la pensió depèn del nombre d'anys treballats. En aquest còmput es poden sumar els anys treballats en el Règim de la Seguretat Social si és que es tenen. Per això cal demanar a la Seguretat Social un informe de vida laboral. En teoria per arribar a la pensió màxima cal tenir 35 anys treballats, però aquesta quantia s'ha rebaixat a la corresponent a 32 anys treballats, per tant, amb 32 anys treballats ja s'arriba al màxim de pensió. L'augment de les pensions aquest any ha estat d'un 0,9%. La pensió màxima fixada als Presupostos Generals de l'Estat és, una vegada tret un IRPF d'un 20%, de 2.166 euros nets pel grup A1 (Secundària) i de 1.705euros pel grup A2 (Primària i PTFP).

JUBILACIÓ ANTICIPADA. Aquest any la jubilació anticipada també es pot demanar a partir dels 60 anys. Per això cal tenir 60 anys d'edat, complerts en el curs en que es demana i tenir un mínim de 30 anys de serveis prestats. No cal que siguin anys seguits, però sí portar els cinc últims dintre del règim de Classes Passives. La sol·licitud s'ha de demanar com a mínim tres mesos abans de la data en què es vol jubilar el funcionari. La jubilació voluntària anticipada ja no té efectes el darrer dia del mes pel qual es demana, sinó que es cobrarà el mes sencer, sigui quin sigui el dia en que es demana, en aplicació de la Resolució EDU/2151/2020, de 7 de setembre, que substitueix la Resolucióì ENS/1108/2017, de 16 de maig. La sol·licitud per demanar l'anticipada està aquí: https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/Pers
onalDocent/A374.pdf

JUBILACIÓ OBLIGATÒRIA. En la jubilació obligatòria als 65 anys tot continuaigual. Es pot jubilar el mateix dia en què es compleix els 65 anys o bé continuar fins el final de curs. Per a continuar treballant més enllà dels 65 anys, cal demanar-lo i rebre el vist-i-plau del director del centre i del Director del Servei Territorial/Consorci. Cal acreditar un mínim de 15 anys de serveis a l'estat per tenir dret a pensió. El funcionari en excedència també pot demanar la jubilació anticipada si té l'antiguitat requerida, donat que la pensió no depén d'haver cotitzat en el període immediatament anterior a la jubilació.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL. S'ha fet compatible el cobrament de la pensió de jubilació amb activitats econòmiques remunerades com donar conferències, impartir cursos, escriure llibres, etc., sempre que no impliquin un contracte laboral ni donar-se d’alta en la Seguretat Social (Article 19 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre). Això s'ha aconseguit a travès que la Llei de Presupostos de l'Estat ha modificat l'Article 33 de la Llei de Classes Passivess de l'Estat, que queda redactat així:

"Cuando se trate del desempeño de una actividad de creación artística por la que se perciban ingresos derivados de derechos de propiedad intelectual, incluidos los generados por su transmisión a terceros, la cuantía de la pensión compatible con esta actividad será del cien por ciento, siendo en este caso de aplicación lo previsto en materia de afiliación, altas, bajas y variación de datos y cotización, así como en materia de compatibilidad en el Real Decreto 302/2019, de 26 de abril, por el que se regula la compatibilidad de la pensión contributiva de jubilación y la actividad de creación artística, en desarrollo de la disposición final segunda del Real Decreto-ley 26/2018, de 28 de diciembre, por el que se aprueban medidas de urgencia sobre la creación artística y la cinematografía."

Barcelona, gener de 2021

Sindicat AMES (Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari)
ames@ames-fps.com
www.ames-fps.com

JUBILACIÓ 2018 I PRESUPOSTOS 2018

A) FUNCIONARIS (REGIM CLASSES PASSIVES)

Fins que no s'aprovin els pressupostos de l'any 2018 no es pot assegurar res, però, en principi, no hi ha previst cap canvi respecte a l'any anterior, és a dir que la jubilació anticipada es pot demanar a partir dels 60 anys. Per això cal tenir 60 anys d'edat, complerts en el curs en que es demana i tenir un mínim de 30 anys de serveis prestats. No cal que siguin anys seguits, però sí portar els cinc últims dintre del règim de Classes Passives.

La sol·licitud s'ha de demanar com a mínim tres mesos abans de la data en què es vol jubilar el funcionari. La concessió de jubilació voluntària tindrà efectes l'últim dia del mes pel qual es demani, a excepció que es demani pel dia en què es compleixin els 60 anys, en què tindrà efectes aquest mateix dia. L'últim dia per retirar la sol·licitud voluntària amb efecte de 31 d'agost és el divendres 30 de juny. RESOLUCIÓ ENS/1108/2017, de 16 de maig.

En quant a la jubilació obligatòria als 65 anys tot continuarà igual. Es pot jubilar el mateix dia en què es compleix els 65 anys o bé continuar fins el final de curs. Per a continuar treballant més enllà dels 65 anys, cal demanar-lo i rebre el vist-i-plau del director del centre i del Director del Servei Territorial/Consorci. Cal acreditar un mínim de 15 anys de serveis a l'estat per tenir dret a pensió. El funcionari en excedència també pot demanar la jubilació anticipada si té l'antiguitat requerida, donat que la pensió no depén d'haver cotitzat en el període immediatament anterior a la jubilació.

En quant a la quantia de la pensió aquesta depèn del nombre d'anys treballats. En aquest còmput es poden sumar els anys treballats en el Règim de la Seguretat Social si és que es tenen. Per això cal demanar a la Seguretat Social un informe de vida laboral. En teoria per arribar a la pensió màxima cal tenir 35 anys treballats, però aquesta quantia s'ha rebaixat a la corresponent a 33 anys treballats, per tant, amb 33 anys treballats ja s'arriba al màxim de pensió. L'augment de les pensions aquest any ha estat de només un 0,25%, està previst que aquest augment no augmenti en els propers anys, per la qual cosa el pensionista anirà perden poder adquisitiu de forma pregresiva.

RÈGIM DE LA SEGURETAT SOCIAL

A partir de l'1 de gener de 2018, l'edat exigida de jubilació augmentarà un mes més, fins als 65 anys i sis mesos. No obstant això, podran seguir jubilant-se als 65 els que tinguin un període cotitzat d'almenys 36 anys i sis mesos, tres mesos més que en 2017. A més, per realitzar el càlcul de la pensió es tindrà en compte els últims 21 anys cotitzats; és a dir, un any més que el 2017. Cal acreditar un mínim de 15 anys de serveis a l'estat per tenir dret a pensió.

D'acord amb la taula de la Seguretat Social, aquests punts seguiran endurint fins 2027, quan l'edat de jubilació serà als 67 anys, llevat que s'hagi cotitzat 38 anys i 6 mesos, en el cas, podrà seguir jubilant-se als 65 anys .

A més d'aquests dos grans canvis, el 2018 també s'enduriran els criteris per jubilar-se abans. Si és de forma voluntària, serà als 63 anys i sis mesos, sempre que s'hagin cotitzat 35 anys; i per cada trimestre d'avenç respecte a l'edat oficial, la penalització serà progressiva i anirà des del 2% de la base reguladora si s'han cotitzat menys de 38,5 anys fins al 1,625% de sobrepassar els 44,5 anys d'afiliació.

Un altre cas és el de la jubilació forçosa per causa d'acomiadament, en la qual cal restar quatre anys, és a dir, fins als 61 anys i sis mesos. Seran necessaris 33 anys cotitzats i la penalització va des del 1,875% per trimestre avançat per als de menys de 38,5 anys cotitzats, fins al 1,5% per als que portin més de 44,5 anys.

A partir de 2019 tot es complicarà encara més amb el factor de sostenibilitat, que farà que les pensions vagin més a la baixa encara. Concretament a partir de 2019 es produirà una reducció de la quantia de les noves pensions de jubilació del 4% cada 10 anys i de manera acumulativa.

PRESSUPOSTOS DE 2018

Com els pressupostos de 2018 no han estat aprovats, s'han prolongat els pressupostos de 2017 i, per tant, han quedat congelats: l'augment de l'1,5% per als funcionaris, l'equiparació salarial de Policia Nacional i Guardia Civil amb els Mossos d'Esquadra, les 250.000 places per oposicions a funcionari, l'ampliació a cinc setmanes del permís de paternitat, la rebaixa de l'IRPF acordada entre el Govern i Ciutadans, la rebaixa fiscal que eximiria de l'impost sobre la renda als que cobren menys de 14.000 euros i una devolució de 1.200 euros per a les famílies nombroses, i la rebaixa de l'IVA de les entrades de cinema del 21% al 10%.

Barcelona, 8 gener de 2018

Sindicat AMES (Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari)
ames@ames-fps.com
www.ames-fps.com