JUBILACIÓ 2021

CANVI DE MINISTERI. La gestió de Classes Passives finalment ha passat del Ministeri d'Hisenda a dependre del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. No se sap com això pot afectar en el futur a la jubilació voluntària als 60 anys, ni al retard de l'edat de la jubilació forçosa.

QUANTIA. La quantia de la pensió depèn del nombre d'anys treballats. En aquest còmput es poden sumar els anys treballats en el Règim de la Seguretat Social si és que es tenen. Per això cal demanar a la Seguretat Social un informe de vida laboral. En teoria per arribar a la pensió màxima cal tenir 35 anys treballats, però aquesta quantia s'ha rebaixat a la corresponent a 32 anys treballats, per tant, amb 32 anys treballats ja s'arriba al màxim de pensió. L'augment de les pensions aquest any ha estat d'un 0,9%. La pensió màxima fixada als Presupostos Generals de l'Estat és, una vegada tret un IRPF d'un 20%, de 2.166 euros nets pel grup A1 (Secundària) i de 1.705euros pel grup A2 (Primària i PTFP).

JUBILACIÓ ANTICIPADA. Aquest any la jubilació anticipada també es pot demanar a partir dels 60 anys. Per això cal tenir 60 anys d'edat, complerts en el curs en que es demana i tenir un mínim de 30 anys de serveis prestats. No cal que siguin anys seguits, però sí portar els cinc últims dintre del règim de Classes Passives. La sol·licitud s'ha de demanar com a mínim tres mesos abans de la data en què es vol jubilar el funcionari. La jubilació voluntària anticipada ja no té efectes el darrer dia del mes pel qual es demana, sinó que es cobrarà el mes sencer, sigui quin sigui el dia en que es demana, en aplicació de la Resolució EDU/2151/2020, de 7 de setembre, que substitueix la Resolucióì ENS/1108/2017, de 16 de maig. La sol·licitud per demanar l'anticipada està aquí: https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/Pers
onalDocent/A374.pdf

JUBILACIÓ OBLIGATÒRIA. En la jubilació obligatòria als 65 anys tot continuaigual. Es pot jubilar el mateix dia en què es compleix els 65 anys o bé continuar fins el final de curs. Per a continuar treballant més enllà dels 65 anys, cal demanar-lo i rebre el vist-i-plau del director del centre i del Director del Servei Territorial/Consorci. Cal acreditar un mínim de 15 anys de serveis a l'estat per tenir dret a pensió. El funcionari en excedència també pot demanar la jubilació anticipada si té l'antiguitat requerida, donat que la pensió no depén d'haver cotitzat en el període immediatament anterior a la jubilació.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL. S'ha fet compatible el cobrament de la pensió de jubilació amb activitats econòmiques remunerades com donar conferències, impartir cursos, escriure llibres, etc., sempre que no impliquin un contracte laboral ni donar-se d’alta en la Seguretat Social (Article 19 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre). Això s'ha aconseguit a travès que la Llei de Presupostos de l'Estat ha modificat l'Article 33 de la Llei de Classes Passivess de l'Estat, que queda redactat així:

"Cuando se trate del desempeño de una actividad de creación artística por la que se perciban ingresos derivados de derechos de propiedad intelectual, incluidos los generados por su transmisión a terceros, la cuantía de la pensión compatible con esta actividad será del cien por ciento, siendo en este caso de aplicación lo previsto en materia de afiliación, altas, bajas y variación de datos y cotización, así como en materia de compatibilidad en el Real Decreto 302/2019, de 26 de abril, por el que se regula la compatibilidad de la pensión contributiva de jubilación y la actividad de creación artística, en desarrollo de la disposición final segunda del Real Decreto-ley 26/2018, de 28 de diciembre, por el que se aprueban medidas de urgencia sobre la creación artística y la cinematografía."

Barcelona, gener de 2021

Sindicat AMES (Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari)
ames@ames-fps.com
www.ames-fps.com