Manifest per unes institucions catalanes respectuoses amb la llibertat lingüística

Escrit enviat als cap de llista de totes les candidatures que es presenten a les eleccions autonòmiques del 21 de desembre de 2017

Accés al manifest en català (PDF)

La convocatòria electoral del proper 21 de desembre obre la possibilitat de reprendre el camí de la convivència entre els catalans, desgraciadament molt perjudicada per la divisió social que venim sofrint en els últims temps. Un dels aspectes transcendentals per recuperar-la és el reconeixement dels drets lingüístics.

Per això, les entitats signatàries de la present carta i del manifest adjunt consideren essencial que les diferents formacions polítiques concurrents manifestin amb claredat el seu posicionament sobre la defensa d'una sèrie de principis, al nostre judici elementals, en l'àmbit de les llibertats individuals respecte a l'ús de les llengües oficials.

Tenim la seguretat que els postulats que defensem respecten i són idonis per restituir i garantir els drets i llibertats de tots els ciutadans de Catalunya en l'àmbit lingüístic i construir un futur compartit dins de la normalitat democràtica i el respecte escrupolós a la legalitat.

Els principis que postulem s'assenten fonamentalment en l'assumpció dels efectes inherents a l'oficialitat de les llengües en l'àmbit públic i en la defensa de la llibertat en l'àmbit privat. Li convidem a Vostè i a la seva formació política a fer-los seus i a explicitar-ho durant la campanya electoral.

Aprofitem l'ocasió per posar les nostres entitats a la seva disposició per a qualsevol tipus de contacte o trobada en el qual puguem compartir i detallar els nostres respectius punts de vista sobre aquestes qüestions.

Atentament,

Assemblea per l'Escola Bilingüe (AEB),
Associació per la Tolerància (AT),
Convivència Cívica Catalana (CCC),
Espanya i Catalans (EiC),
Impuls Ciutadà (IC),
Plataforma Ara (PA),
Professors pel Bilingüisme (APB),
Sindicat de professors Acció per la Millora de l'Ensenyament Secundari (AMES),
Advocats Catalans per la Constitució i
Acció Cultural Miguel de Cervantes.

Barcelona, 11 de desembre de 2017

VERSIÓN EN CASTELLANO

Acceso al manifesto en castellano (PDF)

La convocatoria electoral del próximo 21 de diciembre abre la posibilidad de retomar el camino de la convivencia entre los catalanes, desgraciadamente muy perjudicada por la división social que venimos sufriendo en los últimos tiempos. Uno de los aspectos trascendentales para recuperarla es el reconocimiento de los derechos lingüísticos.

Por ello, las entidades firmantes de la presente carta y del manifiesto adjunto consideran esencial que las distintas formaciones políticas concurrentes manifiesten con claridad su posicionamiento sobre la defensa de una serie de principios, a nuestro juicio elementales, en el ámbito de las libertades individuales respecto al uso de las lenguas oficiales.

Tenemos la seguridad de que los postulados que defendemos respetan y son idóneos para restituir y garantizar los derechos y libertades de todos los ciudadanos de Cataluña en el ámbito lingüístico y construir un futuro compartido dentro de la normalidad democrática y el respeto escrupuloso a la legalidad.

Los principios que postulamos se asientan fundamentalmente en la asunción de los efectos inherentes a la oficialidad de las lenguas en el ámbito público y en la defensa de la libertad en el ámbito privado. Le invitamos a Vd. y a su formación política a hacerlos suyos y a explicitarlo durante la campaña electoral

Aprovechamos la ocasión para poner nuestras entidades a su disposición para cualquier tipo de contacto o encuentro en el que podamos compartir y detallar nuestros respectivos puntos de vista sobre estas cuestiones.

Atentamente,

Asamblea por la Escuela Bilingüe (AEB),
Asociación por la Tolerancia (AT),
Convivencia Cívica Catalana (CCC),
España i Catalans (EiC),
Impulso Ciudadano (IC),
Plataforma Ahora (PA),
Profesores por el Bilingüismo (APB),
Sindicato de profesores Acción por la Mejora de la Enseñanza Secundaria (AMES),
Abogados Catalanes por la Constitución y
Acción Cultural Miguel de Cervantes.

Barcelona 11 de diciembre de 2017

Sindicat AMES (Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari)
ames@ames-fps.com
www.ames-fps.com