Novetats en les condicions laborals dels docents en l'any 2017

1. La moció del Parlament

2. La resposta de la Consellera a la mesa del Parlament

LA MOCIÓ

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 30 de juny de 2016, va debatre la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les condicions laborals dels docents, presentada per la diputada María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya i les esmenes presentades per altres grups. Finalment el Parlament aprova la Moció 45/XI que diu:

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Garantir i fomentar la independència, la motivació i el reconeixement dels docents perquè puguin complir llur funció amb excel·lència.

b) Convocar oposicions d'accés als cossos de docents abans del juny del 2017, respectant en tot cas el termini acordat per la taula sectorial, amb el nombre de places suficient perquè, tant a primària com a secundària, formació professional i ensenyaments de règim especial (escoles oficials d'idiomes i arts plàstiques):
1r. En el curs 2016-2017 les ràtios no siguin més altes que les anteriors al 2012. 2n. L'any 2018 el percentatge d'interinitat no sigui superior al 5%.

c) Retornar a tots els docents de Catalunya, abans que s'acabi l'any 2016, la totalitat dels dèbits pendents de la paga extraordinària del 2012, com a la resta d'empleats públics de la Generalitat.

d) Establir, en el termini de tres mesos, un calendari per a retornar a tots els docents de Catalunya les pagues extraordinàries del 2013 i el 2014, com a la resta dels empleats públics de la Generalitat.

e) Garantir als docents majors de cinquanta-cinc anys la possibilitat de reduir de llur càrrega horària dues hores lectives i dedicar-les a altres activitats, en compliment del dret establert per l'acord de condicions laborals del 2005 i suspès per diversos acords de govern.

f) Garantir als docents substituts el pagament del sou corresponent al mes de juliol de 2016, en compliment del dret establert per l'acord de condicions laborals del 2005 i suspès per diversos acords de govern.

g) Adoptar les mesures necessàries perquè el curs 2016-2017 el cos de docents de secundària recuperi les divuit hores lectives i vint-i-quatre hores de permanència, i el cos de docents de primària recuperi les vint-i-tres hores lectives i trenta hores de permanència.

h) Garantir, des de l'inici del curs 2016-2017, la cobertura de baixes de personal docent des del primer dia de la baixa.

i) Adoptar les mesures pertinents perquè abans que s'acabi l'any 2017 els cossos docents recuperin, com la resta d'empleats públics de la Generalitat, la resta dels drets laborals anteriors al 2012, i que el Govern els ha anat retallant al llarg d'aquests anys.

j) Eliminar els dos terços de la jornada, que precaritzen les condicions laborals, i retornar la mitja jornada i la jornada completa als funcionaris interins.

k) Paralitzar el pla pilot de substitucions conegut com a PDI.

l) Tornar a la negociació real amb els representants dels treballadors de l'educació pública.

m) Eliminar els descomptes per incapacitat temporal que els treballadors de l'educació pateixen en cas de malaltia durant els primers vint dies.

n) Utilitzar tots els mecanismes de modificació de crèdits i de crèdits extraordinaris establerts per la Llei de pressupostos de la Generalitat per al 2015 i per la Llei de finances públiques de Catalunya per a poder disposar dels recursos necessaris per a finançar les mesures i les polítiques aprovades per aquesta moció.

Palau del Parlament, 30 de juny de 2016

RESPOSTA DE LA CONSELLERA A LA MESA DEL PARLAMENT

D'acord amb el que estableix l'article 159 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compliment a la Moció 45/XI, sobre les condicions laborals dels docents (tram. 390-00045/11), us informo del següent:

El Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar el calendari per retornar a tot el personal docent de Catalunya la totalitat del dèbit pendent corresponent a la paga extraordinària del 2012, com a la resta d'empleats públics.

D'acord amb l'establert en l'Acord GOV/70/2016, de 31 de maig (DOGC núm. 7133, de 2.6.2016) es va modificar temporalment, durant els cursos escolars 2016-2017 i 2017-2018, Taplicació del punt 1.3 de l'Acord de Mesa Sectorial de 17 de novembre de 2005, sobre les condicions laborals específiques del professorat major de 55 anys. Durant aquest període s'avaluarà la possibilitat de revisar aquest punt tenint en compte la disponibilitat pressupostària i el compliment de les hores lectives d'atenció directa del personal docent a l'alumnat en cada centre educatiu.

D'acord amb l'establert a l'Acord GOV/70/2016, de 31 de maig, es va suspendre el pagament del mes de juliol al personal substitut amb més de sis mesos de servei, no obstant, l'avantprojecte de pressupost per l'any 2017 preveu la restitució d'aquest pagament.

La disponibilitat pressupostària no permet minorar la dedicació lectiva del professorat a 23 hores en els ensenyaments d'educació infantil de segon cicle i primària, i a 18 hores en els ensenyaments d'educació secundària.

En l'avantprojecte de pressupost per l'any 2017 està prevista la recuperació de les 6/9 hores lectives destinades a la coordinació en instituts amb 10 o més grups escolaritzats.

Des del mes de gener de 2016 s'han aplicat millores en els criteris de substitucions (en centres de menys de dos línies d'escolarització, substitucions de llicències de maternitat/adopció i de professorat que imparteix segon curs de batxillerat). En l'avantprojecte de pressupost per l'any 2017 està previst que el Departament d'Ensenyament cobreixi les llicències de més de set dies incloses les que tinguin data d'l de setembre.

Les llicències per reducció de jornada només poden ésser cobertes per substitucions amb la mateixa dedicació que la reducció.

Barcelona, 1 de desembre de 2016
Méritxell Ruiz Isern
Consellera d'Ensenyament