OPOSICIONS 2017/2018


Noves informacions sobre les oposicions que s'han convocat en 2017 i que es faran el 2018.

Noticia 19 de gener. A) Consulta individual de la llista provisional d'admesos i exclosos (Termini per presentar reclamacions: del 19 de gener a l'1 de febrer de 2018). B) Consulta individual de la llista d'admesos i exclosos per a ser membres voluntaris en el tribunals.

1.- Publicada en el DOGC la Convocatòria d'Oposicions. Accés a la RESOLUCIÓ ENS/2742/2017, de 21 de novembre, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats. Aquest curs es convocaran 2.000 places: 1.602 a Secundària, 373 a Primària 14 a EOI i 11 a Arts plàstiques i disseny. Accés a la WEB del Departament sobre normativa i inscripció /// Accés a l'aplicatiu per fer la "Sol·licitud d'inscripció a les proves de selecció de personal docent" /// Accés a l'aplicatiu per sol·licitar ser vocal voluntari d'un tribunal.

2.- A aquestes oposicions poden anar els aspirants que no són funcionaris de carrera de cap cos docent o que, encara que ho siguin, no tenen els requisits per participar en un dels altres procediments d'accés. Es reservarà un 5% del total de places per a persones que tinguin reconeguda una discapacitat física igual o superior al 33%. També poden anar els funcionaris de carrera d'un cos docent del grup A2 que vulguin accedir a un cos superior, els funcionaris de carrera d'un cos docent del grup A1 que volen accedir al cos de professors d'escoles oficials d'idiomes i els funcionaris de carrera d'un cos docent que volen adquirir una nova especialitat del mateix cos. Si no hi ha prou aspirants d'una modalitat, les seves places s'afegiran a les places ordinàries d'accés lliure

3.- L'objectiu previst es convocar oposicions a lo llarg dels propers cinc anys i de fer un mínim de dues convocatòries de cadascun dels cossos docents

4.- El nombre de places per especialitat previst és:

5.- La convocatòria la ha realitzat directament el ministre d'educació donada l'aplicació de l'Article 155 de la Constitució.

6.- La presentació de sol·licituds és de l'1 al 20 de desembre de 2017. No caldrà presentar-hi la documentació que ja consti al registre informàtic d'interins i substituts. El mes de març sortirà la llista d'aspirants admesos i exclosos i la data de començament de les proves.

7.- Les proves de les oposicions començaran el mes d'abril de 2018.

8.- La prova de llengua catalana i castellana no caldrà que la facin els opositors que disposin del certificat corresponent.

9.- Les proves de l'especialitat d'idioma es faran a l'idioma corresponent. Per a poder presentar-se al cos d'arts plàstiques i disseny, no caldrà tenir un màster.

10.- El professorat que vulgui voluntàriament formar part dels tribunals també ho ha de demanar de l'1 al 20 de desembre de 2017.

11.- La normativa a seguir en aquestes oposicions és la establerta en la RESOLUCIÓ ENS/2742/2017, de 21 de novembre,

12.- Els aprovats s'incorporarien al centre l'1 de setembre de 2018 per fer les practiques.

13.- Fase d'oposició. La puntuació de la primera prova o prova de coneixements de l'especialitat es farà en base a un 70% la nota de la prova pràctica (Part A) i un 30% la nota de la prova teòrica (temari o Part B). Cal treure un mínim de 2,5 en cadascuna de les dues proves. La puntuació de la segona prova o prova l'aptitud pedagògica es farà en base a la presentació i defensa de la programació didàctia (Part A) i la preparació i exposició oral d'una unitat didàctica (Part B). Aquesta segona prova es valora conjuntament i cal treure un mínim de 5 sobre 10 punts. La qualificació de la fase d'oposició és la mitja aritmètica de les puntuacions obtingudes en les dues proves d'aquesta fase, sempre que les dues hagin estat superades i permet accedir a la fase de concurs o de mèrits.

14.- La nota final s'obtindrà de 2/3 la nota de l'oposició i d'1/3 els mèrits de l'opositor

El Sindicat AMES ha organitzat un curs on-line i un curs presencial. Els interessats en fer aquests cursos poden enviar un e-mail a: ames@ames-fps.com , indicant nom i cognoms, adreça, centre on treballen, si és el cas, especialitat i telèfon. Es mantindrà la màxima discreció.

Sindicat AMES (Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari)
ames@ames-fps.com
www.ames-fps.com