OPOSICIONS

1.- Oposicions 2018. Llista definitiva, distribució per tribunals i calendari de les proves.

Es pot consultar en els SSTT i telemàticament a "Llista d'admesos i exclosos ".

L'acte de presentació davant dels tribunals es farà el 14 d'abril a les 9h.

En totes les especialitats, el dia 13 d'abril de 2018, a les 16h, es realitzarà la prova d'acreditació del coneixement de la llengua castellana per als aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i, a continuació, la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya. En ambdues proves només s'hi hauran de presentar els aspirants que havent-les de realitzar no n'estiguin exempts. La resta d'aspirants no hi han d'assistir.

Llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos. S'indica a quin tribunal ha d'anar cada aspirant i el lloc on es realitzaran les proves. RESOLUCIÓ ENS/349/2018, de 27 de febrer

Nomenament de les comissions de selecció a les especialitats que hi ha més d'un tribunal. RESOLUCIÓ ENS/449/2018, de 12 de març.

Nomenats els tribunals de les Oposicions. RESOLUCIÓ ENS/292/2018, de 21 de febrer, per la qual es nomenen els tribunals que han de jutjar el concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats.

 

2.- Canvis en el procediment i en els barems a les oposicions que es convoquin a partir de març de 2018. Real Decreto 84/2018, de 23 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes


3.- Nombre de places a convocar en els cinc propers cursos
 
2018/2019
2019/2020
2020/2021
20121/2022
2022/2023
Total
Mestres (cos 597)
3604
0
2117
0
0
5721
Professors Secundària (cos 590)
0
2946
0
2264
2321
7531
Professors d'FP (cos 590)
759
0
427
0
0
1186
Professors tècnics d'FP (cos 591)
642
0
361
0
0
1003
Professors d'escoles d'APiD (cos 595)
0
40
0
40
0
80
Mestres taller d'APiD (cos 596)
0
8
0
9
0
17
Professors d'EOI (cos 592)
0
60
0
60
0
120
Total
5005
3054
2905
2373
2321
15658

 

 

Sindicat AMES (Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari)
ames@ames-fps.com
www.ames-fps.com