Els alumnes catalans poden tenir problemes per accedir a les Universitats de fora de Catalunya

La Secretaria d'Universitats i Recerca va publicar el passat 8 de febrer de 2017 el document titulat "Les PAU 2017 es mantenen d’acord al disseny de la
Generalitat, adaptant la correcció de les proves de català
". En aquest document, a l'apartat final "Estructura de les PAU" s'especifica que: "En la
fase general els alumnes s’examinen de 4 matèries comunes (Llengua catalana i
literatura, Llengua castellana i literatura, Llengua estrangera, i Història o Història
de la filosofia) i una matèria a escollir que estarà vinculada a les matèries
comunes d’opció: Història i fonaments de les arts, Matemàtiques, Llatí i
Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials. Quant a la fase específica, els
alumnes escolliran entre una vintena d’assignatures
.". Aquest redactar va fer pensar que a la fase general a cada opció corresponia una determinada matèria, seguin el model establert a l'Ordre ECD/1941/2016, de 22 de desembre (BOE 23/12/2016) que a l'Annex I diu : "Materias generales del bloque de asignaturas
troncales según modalidad e itinerario: modalidad Ciencias (Matemáticas II), modalidad Humanidades (Latín II), modalidad Ciencias Sociales (Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales II) y modalidad Artes (Fundamentos del Arte II).

El dimecres 15 de febrer de 2017 ha arribat una carta de l'Oficina d'Accés a la Universitat sobre les PAU 2017 explicant, entre altres coses, que l'alumne, sigui quin sigui el tipus de Batxillerat cursat, pot triar una matèria entre: Llatí, Matemàtiques, Matemàtiques aplicades a les ciències socials, Història i fonaments de les arts / Història de l'art.

Amb aquesta estructura de prova d’avaluació del batxillerat per a l’accés a
la universitat de Catalunya,
els alumnes catalans poden tenir problemes per accedir a les Universitats de fora de Catalunya pels següents dos motius:

1.- Si l'alumne en la fase general tria "Història de la Filosofia" en lloc d'"Història" donat que això no compleix l'Ordre ECD/1941/2016.

2.- Si l'alumne en la fase general tria una matèria diferent a la que correspon segons la modalitat i itinerari cursat en compliment de l'Ordre ECD/1941/2016). Per exemple si un alumne que ha cursat la modalitat de Ciències tria "Matemàtiques aplicades a les ciències socials" en lloc de "Matemàtiques".

Per a no tenir problemes amb aquest tema, aconsellem recomanar a l'alumnat que triïn l'assignatura "Història" i no pas "Història de la Filosofia" i que triïn la matèria de modalitat que determina l'Ordre ECD/1941/2016

Finalment recordem que aquest proper juny de 2017, per a obtenir el títol de Batxillerat no cal fer l'Avaluació final de Batxillerat, només cal fer-la per accedir a la Universitat (Real Decreto-ley 5/2016 Art. 1.3).