Petició personal de la prova PCR i de la prova d'anticossos del virus SARS-CoV-2 abans de l'inici del curs 20/21

 

El Departament d'Educació ja ha publicat les Instruccions per al curs 2020-2021 dels centres educatius de Catalunya. Consisteix en 100% de presencialitat, és a dir que tornen als centres tots els alumnes en totes les etapes, sense necessitat de portar mascaretes a l'aula, ni de guardar les distàncies i sense desdoblaments de grups. Veure els textos resaltats en el document "Aclariments pels centres públics ...", de 30 de juliol de 2020.

Es tracta d'una greu imprudència sanitària, especialment amb el professorat. Per justificar aquestes instruccions fan referència al document "Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia". que compta amb el suport de la Societat Catalana de Pediatria. En aquests pla es fa referència a que la Covid-19 afecta poc als nens, però no es diu res sobre el professorat, ni sobre la resta de persones adultes que treballen en els centres educatius.

Indignats amb aquesta situació despres de publicar en la revista Magisterio l'article "Propuestas para el inicio del curso 2020-21" hem fet el següent "Comunicat del Sindicat AMES" en el que demanem al Departament d'Educació proves PCR i proves d'anticossos per al professorat i per a la resta de treballadors dels centres educatius, abans de començar el curs 20/21, com l'Administració ja ha fet amb el personal sanitari, al de residències geriàtriques i amb els treballadors dels centres penitenciaris. Amb això simplement demanem que també amb el professorat es compleixin les mateixes recomanacions que s'han fet a les empreses respecta el coronavirus SARS-CoV-2.

Si bé la Covid-19 no és molt perillosa pels nens sí ho és pel professorat (1), especialment pels que tenen alguna malaltia crònica (2) . Si es mira l'edat dels hospitalitzats es veu que els menors de 9 anys només representen el 0,3% i els d'entre 10 i 19 anys també només són un altre 0,3%, però això canvia radicalment amb l'edat, així:

  • els de 20 a 29 anys ja suposen el 2%,
  • els d'entre 30 i 39 anys ja són el 4,5%,
  • els d'entre 40 i 49 anys són més del 9%,
  • els d'entre 50 i 59 anys són el 16%
  • i els d'entre 60 i 69 anys ja son el 21%. (Dades de rtve 22 abril 2020).

Per tant, tenint en compte l'article 25.1 (3) de la llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, aconsellem a tot el professorat presentar la següent "Petició genèrica"

1.- DESCARREGAR EL FORMULARI

(Accés al model de petició genèrica a la WEB del Departament) posant:

En "Assumpte": Prevenció de la salut com a docent d'alumnes de les següents edats (indicar les edats) en una situació de la pandèmia de la Covid-19.

En "Exposo": Indicar l'edat, si es pateix alguna malaltia i si a casa es conviu amb persones de risc.

En "Sol·licito": Que em facin la prova PCR, la prova d'anticossos del virus SARS-CoV-2 abans de l'inici de curs 20/21 i que em proporcionin mascaretes FFP2 i una pantalla facial.

En "Departament": Posar Departament d'Educació

En "Tema": Posar Salut

En "Documentació annexa": Es pot afegir informes mèdics.

2.- EMPLENAR, VALIDAR I DESAR A L'ORDINADOR Accés

3.- ENVIAR A TRAMITAR I REBRE ACUSAMENT DE REBUDA Accés

Per tal de poder fer un seguiment de les sol·licituds presentades per part del professorat, envieu un correu electrònic a ames@ames-fps.com indicant el vostre nom.

6 de juliol de 2020

Sindicat AMES
https://www.ames-fps.com

 

REFERÈNCIES

(1) Los rebrotes de coronavirus obligan a cerrar otra vez las escuelas en Israel. Las provincias 07/06/2020

(2) A partir de los 10 años los niños trasmiten el SARS-CoV-2 igual que los adultos. Acceso vídeo YouTube

(3) Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. Article 25. Protecció de treballadors especialment sensibles a determinats riscos
1. L'empresari ha de garantir de manera específica la protecció dels treballadors que, per les seves característiques personals o el seu estat biològic conegut, inclosos aquells que tinguin reconeguda la situació de discapacitat física, psíquica o sensorial, siguin especialment sensibles als riscos derivats del treball. Amb aquesta finalitat, ha de tenir en compte aquests aspectes en les avaluacions dels riscos i, segons aquestes, ha d'adoptar les mesures de prevenció i protecció que calgui. Els treballadors no han d'ocupar aquells llocs de treball en què, a causa de les seves característiques personals o el seu estat biològic o per la seva discapacitat física, psíquica o sensorial degudament reconeguda, puguin tant ells com els altres treballadors i altres persones relacionades amb l'empresa exposar-se a situacions de perill o, en general, quan es trobin manifestament en estats o situacions transitòries que no responguin a les exigències psicofísiques dels llocs de treball respectius.