Protocol d'actuació davant un requeriment de cooperació amb la proposta de referèndum de l'1-O

 

Atès que aquets dies es pot rebre el requeriment de cooperar amb la realització d'un referèndum el proper 1 d'octubre de 2017 en el nostre lloc de treball, informem sobre el protocol d'actuació que cal seguir per ajustar-se a la legalitat vigent:

1.- Si es rep una ordre de cooperar amb la realització del referèndum de l'1-O, s'ha de demanar que aquesta ordre es lliuri per escrit i signada per la persona que la dóna, per tenir constància escrita d'ella.

2.- Es convenient informar a l'inspector del centre de l'ordre rebuda i lliurar, en el registre de la inspecció, un escrit (pot utilitzar-se aquest model.), adjuntant una fotocòpia de la mateixa. Amb això es pretén salvaguardar la responsabilitat davant les conseqüències legals del seu compliment.

3.- En el cas que l'ordre rebuda sigui manifestament il·legal, l'afectat té el dret i l'obligació de no acatar l'ordre i de posar-ho en coneixement de l'Alta Inspecció de l'Estat (de forma telemàtica en " directora_educacio.catalunya@correo.gob.es " o de forma presencial en el carrer Bergara, 12. Barcelona) mitjançant l'enviament del mateix escrit esmentat en el punt "2", adjuntant també una fotocòpia de l'ordre rebuda.

4.- Si es considera que es pugui incórrer en una situació il·lícita amb conseqüències penals, es recomana posar una denúncia davant la Policia, la Fiscalia o un altre òrgan judicial.

Desitjem que cap persona que treballa en un centre educatiu arribi a trovar-se en aquesta situació.

Barcelona, 15 de setembre de 2017

Sindicat AMES (Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari)
ames@ames-fps.com
www.ames-fps.com