Sentència del Tribunal Constitucional sobre la Llei d'Educació de Catalunya (LEC) . Valoració del Sindicat AMES

VERSIÓ EN CATALÀ (MÁS ABAJO ESTÁ LA VERSIÓN EN CASTELLANO)

1.- El Tribunal Constitucional (TC) en la seva sentència l'11 d'abril de 2019 ha valorat la constitucionalitat del text de la Llei d'Educació de Catalunya (LEC), no la constitucionalitat de la seva aplicació, que és molt diferent.

2.- El TC ha considerat que com la LEC diu en el seu Art. 10.1 (veure més avall) que es garantirà un bon domini de les dues llengües, tot i que en l'Art. 11.1 (veure més a baix) digui que la llengua "normalment emprada" només és el català, considera que aquest model lingüístic és constitucional.

3.- Sobre com valorar si realment s'està garantint el bon domini de les dues llengües (Art. 10.1 de la LEC) el Tribunal Constitucional va reconèixer a l'Estat la competència per vetllar pel respecte dels drets lingüístics en el sistema educatiu i el dret a rebre ensenyament en la llengua oficial de l'Estat (STC 6/1982, FJ 10 i 31/2010, FJ 14). Més tard, el legislador, per la seva banda, va atribuir a les comunitats autònomes la competència per determinar la proporció raonable de l'ensenyament en llengua castellana i en la llengua oficial de la comunitat autònoma. Aquest criteri de raonabilitat el va acabar fixant el Tribunal Suprem en un mínim del 25% per a l'ensenyament en castellà (SSTS 1668 i 1670/2015). Tot això continua vigent encara s'incompleix sistemàticament a Catalunya.

4.- El TC ha considerat inconstitucionals els currículums de Primària, Secundària i Batxillerat i això implica la reestructuració profunda dels continguts de moltes assignatures i, fins i tot, la substitució d'algunes per unes altres. També ha considerat inconstitucionals els cossos docents establerts per la LEC i això implica canviar tot el sistema d'accés a la funció docent i l'accés al cos d'inspectors.

5.- En la nostra opinió l'única manera de vetllar pel compliment de la llei d'educació a Catalunya i a la resta de les Comunitats Autònomes és la realització d'avaluacions externes directament dependents del Ministeri d'Educació al final de la Primària, de la ESO i del Batxillerat. Han de ser les mateixes per a tots els alumnes espanyols i han de tenir valor acadèmic, és a dir que la seva superació ha de ser imprescindible per a poder accedir a la següent etapa educativa. Amb aquestes proves es podria garantir a les famílies que els coneixements rebuts i els nivells assolits pels seus fills són els establerts, així com evitar qualsevol intent d'adoctrinament polític partidista.

VERSIÓN EN CASTELLANO

1.- El Tribunal Constitucional (TC) en su sentencia del 11 de abril de 2019 ha valorado la constitucionalidad del texto de la Ley de Educación de Cataluña (LEC), no la constitucionalidad de su aplicación, que es muy diferente.

2.- El TC ha considerado que como la LEC dice en su Art. 10.1 (ver más abajo) que se garantizará un buen dominio de las dos lenguas, aunque en el Art. 11.1 (ver más abajo) diga que la lengua "normalmente empleada" solo es el catalán, considera que este modelo lingüístico es constitucional.

3.- Sobre cómo valorar si realmente se está garantizando el buen dominio de las dos lenguas (Art. 10.1 de la LEC) el Tribunal Constitucional reconoció al Estado la competencia para velar por el respeto de los derechos lingüísticos en el sistema educativo y el derecho a recibir enseñanza en la lengua oficial del Estado (SSTC 6/1982, FJ 10 y 31/2010, FJ 14). Más tarde el legislador, por su parte, atribuyó a las Comunidades Autónomas la competencia para determinar la proporción razonable de la enseñanza en lengua castellana y en la lengua oficial de la Comunidad Autónoma. Este criterio de razonabilidad lo terminó fijando el Tribunal Supremo en un mínimo del 25% para la enseñanza en castellano (SSTS 1668 y 1670/2015). Todo ello continúa vigente aunque se incumple sistemáticamente en Cataluña.

4.- El TC ha considerado inconstitucionales los currículos de Primaria, Secundaria y Bachillerato y eso implica la reestructuración profunda de los contenidos de muchas asignaturas e incluso la sustitución de algunas por otras. También ha considerado inconstitucionales los cuerpos docentes establecidos por la LEC y eso implica cambiar todo el sistema de acceso a la función docente y a al cuerpio de inspectores.

5.- En nuestra opinión la única manera de velar por el cumplimiento de la ley de educación, en Cataluña y en el resto de las Comunidades Autónomas es la realización de evaluaciones externas directamente dependientes del Ministerio de Educación al final de la Primaria, de la ESO y del Bachillerato. Han de ser las mismas para todos los alumnos españoles y han de tener valor académico, es decir que su superación ha de ser imprescindible para poder pasar a la siguiente etapa educativa. Con estas pruebas se podría garantizar a las familias que los conocimientos recibidos y los niveles alcanzados por sus hijos son los establecidos, así como evitar cualquier intento de adoctrinamiento político partidista.

  • Art. 10.1 "Els currículums han de garantir el ple domini de les llengües oficials catalana i castellana en finalitzar l'ensenyament obligatori)
  • Art. 11.1. "El català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua normalment emprada com a llengua vehicular i d'aprenentatge del sistema educatiu."

Barcelona 24 d'abril de 2019

Sindicat AMES

(Acción para la Mejora de la Enseñanza Secundaria)
ames@ames-fps.com
www.ames-fps.com